2% z dane

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
a) zamestnanci
• do 31. marca – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) a) zamestnanci, ktorým vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmu za predchádzajúci rok zamestnávateľ
1. Do 15. 2. v danom roku požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a potvrdil priložené tlačivo „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE„.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť potrebné informácie a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. „VYHLÁSENIE“ po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
5. Obe tlačivá „POTVRDENIE“ a „VYHLÁSENIE“ doručte do 30. 4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Vaše 2% dane na účet nášho občianskeho združenia prevádzajú daňové úrady, nie Vy, preto sa nikde neuvádza číslo účtu nášho občianskeho združenia. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
b) právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami
• 31.3. v danom roku je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.
1.Vyplňte v časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov….“.
Názov prijímateľaPodnikateľská aliancia Slovenska, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, IČO: 37927850, Právna forma: občianske združenie, IČO: 42138892
POZOR! Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku nedarovala 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak v nasledujúcom roku môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak sa chcete vyhnúť kráteniu možnosti darovať 2%, darujte 0,5% dane ročne nám IBAN:SK7683300000002700880693