Aktuality Aktuálny graf Cena Primus/Pessimus - hodnotenie zákonov Články

Cena PRIMUS/PESSIMUS – hodnotenie zákonov 2019

Napísal PAS

Dvojcena PRIMUS/PESSIMUS je novou aktivitou PAS, ktorej zmyslom je hodnotenie zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia prijatých v danom roku v Národnej rade SR. Cieľom ceny PRIMUS je vybrať z hľadiska podnikateľov najlepší prijatý zákon a oceniť prístup navrhovateľa k riešeniu problematiky. Cieľom ceny PESSIMUS je vybrať pre podnikateľské prostredie najškodlivejší zákon v danom roku a upozorniť navrhovateľa na nesprávne uchopenie problematiky.

V roku 2019 sme zaradili do hodnotenia zákony, ktoré boli súčasťou Indexu podnikateľského prostredia 2019 a následne boli do počtu 20 hodnotených doplnené zákony týkajúce sa podnikateľov a nehodnotené v IPP 2019. Vybrané zákony boli v I. kole interne vyhodnotené členmi Radou PAS. Hodnotenie vytvorilo rebríček zákonov, z ktorých sme vybrali 6 najlepšie a 6 najhoršie hodnotených.

Týchto 12 zákonov sme posunuli na hlasovanie medzi podnikateľskú verejnosť, aby tá svojim hlasovaním určila, ktorý zákon je najhorší a ktorý najlepší v roku 2019.

PESSIMUS

Za najhorší zákon označili podnikatelia zákon č. 375/2019 Z.z. o minimálnej mzde, ktorý predložili poslanci NRSR E. Tomáš a R. Fico. Podstatou zákona je zavedenie automatu, v prípade ak sa nedosiahne dohoda o minimálnej mzde na 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMUS

Za najlepší zákon označili podnikatelia zákon č. 221/2019 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý predložila vláda, konkrétne Richard Raši, Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podstatou zákona je Cieľom predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe. Ide o nasledovné potvrdenia a výpisy a)potvrdenie o daňových nedoplatkoch, b)potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, c)potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, d)potvrdenie o návšteve školy a e)výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.

 

 

 

 

 

 

Výsledky hodnotenia medzi podnikateľmi:

Výsledky interného hodnotenia:

Prvé 3 pozitívne hodnotené zákony:

1.miesto: Novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy – cieľom predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

2.miesto: Novela zákona o sociálnom poistení– zámerom návrhu je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť.

3.miesto: Novela obchodného zákonníka – zámerom návrhu je  v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov, bojovať proti daňovým podvodom vytvorením podmienok na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách obchodných spoločností, ako aj zaviesť a zefektívniť funkčné prepojenie verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a poskytnúť nielen podnikateľom relevantné informácie o subjektoch zapísaných v obchodnom registri, ktorí vstupujú do zmluvných a iných právnych vzťahov.

Prvé 3 negatívne hodnotené zákony:

1.miesto: Novela zákona o minimálnej mzde – novela mení spôsob výpočtu minimálnej mzdy na 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

2.miesto: Novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií – novelou zákona sa zvýšil bankový odvod o 100% a z dočasného odvodu sa stal trvalý.

3.miesto: Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevkuúčelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka a zvýšenie sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.