Aktuality Správa o globálnej konkurencieschopnosti

Slovensko má výrazne horšie predpoklady na ekonomické zotavenie po skončení pandémie než ostatné vyspelé krajiny

Napísal PAS

V skupine 28 vyspelých krajín, ktoré hodnotilo Svetové ekonomické fórum v roku 2020, sme krajinou s najvyšším rizikom zániku pracovných miest v dôsledku automatizácie. Ekonomickú situáciu môže v budúcnosti ohroziť nízka úroveň digitálnych zručností.

Svetové ekonomické fórum zverejnilo špeciálnu edíciu Správy o globálnej konkurencieschopnosti. Zamerala sa na skúmanie predpokladov na ekonomické oživenie po odznení pandémie a merala potenciál krajín na obnovenie produktívneho, udržateľného a inkluzívneho ekonomického systému. 

Pandémia síce poznačila všetky krajiny sveta, no nie všetky utrpeli zásadné škody. Správa uvádza, že krajiny s vyspelými digitálnymi ekonomikami a digitálnymi zručnosťami, komplexnými sociálnymi sieťami a predchádzajúcimi skúsenosťami s epidémiami zvládli dopad pandémie na svoje ekonomiky a občanov najlepšie. Podnikatelia v nich zaznamenali zvýšenú koncentráciu na trhu, výrazný pokles konkurencie v službách, obmedzenú spoluprácu medzi firmami a menej dostupných kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce, pretože sa zrýchlil prechod k práci na diaľku. Pozitívne hodnotili reakcie vlád na meniace sa podmienky, lepšiu spoluprácu vnútri firiem a lepšiu dostupnosť rizikového kapitálu.

V rozvíjajúcich sa ekonomikách manažéri reportovali zvýšenie nákladov kvôli nárastu kriminality, zníženie nezávislosti súdnictva, rôzne obmedzenia hospodárskej súťaže, rastúcu dominanciu na trhu a stagnujúcu dôveru v politikov. Na druhej strane sa zlepšili možnosti na prilákanie talentov, čo súvisí s možnosťami práce na diaľku.

Ako základné podmienky na zvládnutie budúcej ekonomickej transformácie určilo Svetové ekonomické fórum štyri piliere: 

  • Priaznivé inštitucionálne prostredie s dobrými verejnými službami a politikami a pokračujúcou digitalizáciou.
  • Flexibilný trh práce schopný reagovať na nové požiadavky zamestnávateľov, s modernými školami a efektívnymi rekvalifikačnými schémami a primeranou záchrannou sieťou.
  • Konkurenčné trhové prostredie s dostupným financovaním, ľahkým vstupom na trh a pravidlami, ktoré obmedzujú trhovú koncentráciu a podporujú konkurenciu. 
  • Inovačný rámec využívajúci najnovšie technológie na vytváranie nových ekonomických príležitostí.

Mieru pripravenosti na rýchle zotavenie a ekonomickú transformáciu skúmalo svetové ekonomické fórum cez tzv. skóre pripravenosti v 11 sledovaných oblastiach. Z hodnotenia vyplýva, že žiadna zo skúmaných 37 krajín nie je komplexne pripravená. Ekonómovia SEF odhadujú, že 10%-né zlepšenie pripravenosti skúmaných krajín by im prinieslo dodatočný hospodársky rast v objeme 300 mld. dolárov.

Slovensko si v hodnotených parametroch počína nie veľmi dobre. Z pohľadu krajín V4 je hodnotená v piatich parametroch ako druhá a v troch parametroch ako tretia a štvrtá krajina regiónu.

Hodnotené parametre, najlepšie hodnotené krajiny a pozíciu Slovenska uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.

Zdroj: Správa Svetového ekonomického fóra, PAS 2020

 

Zdroj: Správa Svetového ekonomického fóra, PAS 2020

 

Zaujímavým zistením bola tiež najhoršia pozícia SR z hľadiska rizika zániku pracovných miest kvôli nastupujúcej automatizácii. V ohrození by mohlo byť až 64 % pracovných miest, pričom 33 % označilo Svetové ekonomické fórum, ako vysoko rizikové. Riešenie tohto problému sťažuje nízka digitálna gramotnosť krajiny. Dáta štúdie zároveň ukazujú, že riziko zániku pracovných miest je relatívne nízke v krajinách s vysokou mierou digitálnych zručností obyvateľov. Investície v tejto oblasti môžu pomôcť Slovensku zvládnuť transformáciu pracovného trhu a štruktúry ekonomiky.

 

Zdroj: Správa Svetového ekonomického fóra 2020

Celú správu v angličtine nájdete WEF_PAS_Special Edition_Global_Competitiveness_Report_2020

Pôvodnú tlačovú správu v angličtine nájdete Press release GCR

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.