Prečo a Ako vstúpiť do PAS

Ako sa stať členom PAS?

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je otvorená pre všetkých záujemcov, ktorým ide o skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikania v Slovenskej republike. Aliancia chce združiť čo najviac reprezentantov podnikateľskej sféry, ktorí sa správajú podľa hodnôt PAS. Chce sa oprieť o ich názory, predkladať ich návrhy kompetentným inštitúciám a zasadiť sa o ich uplatnenie.

Členom PAS sa môže stať každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo organizácia podnikateľov, ak splní stanovené podmienky. Člena, ktorý je právnickou osobou alebo organizáciou podnikateľov, zastupuje na zasadnutiach Grémia PAS oprávnený zástupca.

Prečo sa stať členom PAS:

Člen:

 • prostredníctvom PAS formuje verejnú debatu o dôležitých podnikateľských a celospoločenských témach
 • schvaľuje stanoviská PAS k aktuálnym podnikateľským a spoločenským otázkam
 • má právo sa zúčastniť sa Diskusií PAS s významnými osobnosťami podnikateľského, spoločenského a politického života
 • má právo publikovať na Blogu PAS a na sociálnych sieťach PAS
 • bezplatne dostáva výstupy z analýz, prieskumov a projektov PAS
 • navrhuje Rade realizáciu aktivít zameraných na zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR
 • navrhuje ľudí, vhodných na spoluprácu v jednotlivých oblastiach
 • vyjadruje sa k plánu činnosti PAS predložený Výkonným riaditeľom PAS
 • predkladá návrhy konkrétnych činností PAS aj v priebehu jednotlivých ročných intervalov (v prípade potreby)
 • navrhuje Rade PAS nových kandidátov na členstvo v PAS
 • má prednostné právo sa zúčastňovať na všetkých aktivitách PAS
 • schvaľuje rozpočet PAS
 • volí Prezidenta PAS, Viceprezidentov PAS, Výkonného riaditeľa PAS a členov Rady PAS

Člen PAS môže kedykoľvek skončiť svoje členstvo v PAS prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného Výkonnému riaditeľovi PAS. Členstvo v PAS zaniká dňom nasledujúcom po dni, keď bolo oznámenie o skončení členstva doručené Výkonnému riaditeľovi PAS. Dobrovoľným ukončením členstva v PAS prestáva byť subjekt členom PAS a nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku alebo jeho pomernej časti. Členstvo v PAS môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia určeného účastníckeho poplatku na daný kalendárny rok v časovej lehote stanovenej Výkonným riaditeľom PAS.

Zasadnutia PAS zvoláva aspoň jeden raz do roka Výkonný riaditeľ PAS po dohode s Radou PAS. PAS prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Podmienky na členstvo v PAS:
 • uchádzač má sídlo (bydlisko) v Slovenskej republike
 • vyplní prihlášku a zašle ju na našu adresu
 • zaviaže sa, že sa bude rešpektovať hodnoty PAS (etickosť, zákonnosť, otvorenosť, principiálnosť a solidárnosť) a Stanovy PAS
 • zaplatí ročný členský príspevok
 • zaslaním prihlášky sa uchádzač zaviaže, že sa bude aktívne podieľať na aktivitách PAS

Žiadateľ sa stáva členom PAS odo dňa nasledujúcom po dni, keď bolo žiadateľovi doručené kladné stanovisko Výkonného riaditeľa PAS.