Aktuality IPP Prieskumy

Najväčším strašiakom podnikateľov v druhom polroku 2022 aj naďalej inflácia.

Napísal PAS

Bratislava 31. január – Slovenskí podnikatelia pri hodnotení druhého polroka 2022 vnímajú najhoršie situáciu v oblasti stability cien. Vyplýva to z prieskumu, ktorým Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) už 20 rokov systematicky hodnotí zmeny v podnikateľskom prostredí – Index podnikateľského prostredia (IPP).

Posun situácie v oblasti stability cien (miera inflácie a stagflácie) za druhý polrok 2022 hodnotí negatívne takmer 94 % opýtaných podnikateľov. Takmer polovica z nich (44,6 %) vníma tento posun ako extrémny, za výrazné zhoršenie ho označilo necelých 37 %, za mierne 12,3 %. Žiadnu zmenu alebo mierne zlepšenie situácie vidí len 6 % podnikateľov, ktorí sa do prieskumu zapojili. Rovnakú hodnotu (94 %) dosiahla táto kategória aj v predchádzajúcom prieskume, v ktorom sa hodnotil prvý polrok 2022.

Druhou oblasťou, v ktorej sa situácia za druhých šesť mesiacov roka 2022 posunula smerom k horšiemu, je podľa prieskumu politická kultúra a funkčnosť politického systému (85 %).
V porovnaní s prvým polrokom 2022 je to zhoršenie o 1 percentuálny bod., t.j. nespokojnosť rastie rovnakým tempom. Podľa vyjadrení podnikateľov, ktorí sa do prieskumu zapojili, sa politici viac zaoberajú sami sebou než návrhmi legislatívy, ktorá by odbremenila podnikateľský sektor od zbytočnej administratívy.

Tretie najväčšie zhoršenie situácie nastalo podľa takmer 78 % opýtaných podnikateľov v udržateľnosti verejných financií a efektívnosti hospodárenia štátu. Oproti prieskumu za prvý polrok 2022 je to síce o 6 percentuálnych bodov menej, ale rast nespokojnosti je aj v tomto prípade naďalej výrazný. Podľa podnikateľov však označenie možnosti „žiadna zmena“ neznamená, že je stav dobrý. „Je rovnako zlý ako predtým, už totiž nemá kam klesnúť“, komentoval situáciu jeden z účastníkov prieskumu IPP.

Ako oblasť s negatívnym posunom bola hodnotené aj stabilita a zrozumiteľnosť právnych predpisov, kde sa situácia v porovnaní s prvým polrokom 2022 zhoršila o viac ako tretinu (33 percentuálnych bodov). Najväčší problém podnikatelia vidia v nejasnostiach pri uplatňovaní podpory firiem v oblasti dotovania vysokých cien energií. „Predovšetkým nepredvídateľnosť všetkého. V januári sa dozviem to, čo som mal vedieť v novembri“, komentoval túto oblasť jeden z účastníkov prieskumu.

Oblasťami, v ktorých za druhý polrok 2022 podnikatelia nevnímali žiadnu zmenu, sa najvyššie umiestnili Úroveň korupcie na úradoch s takmer 65 % (64,6) a Funkčnosť štátnych inštitúcií 60 %. V porovnaní s prvou polovicou roka 2022 však obe oblasti dosiahli nižšie skóre. Najvýraznejšie zlepšenie situácie v prvej polovici tohto roka vnímajú podnikatelia v oblasti Výkonnosť, produktivita a ziskovosť (29 %).

V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 74. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny za druhý polrok 2022. To predstavuje horizont 21 rokov. Do prieskumu IPP za druhý polrok 2022 sa zapojilo 65 podnikateľských subjektov.

Metodika prieskumu: Index podnikateľského prostredia (IPP) je pocitový index, ktorý zachytáva vnímanie podnikateľov na vývoj vybraných parametrov podnikateľského prostredia. Nevypovedá o absolútnej kvalite podnikateľského prostredia, ale odráža vnímanie podnikateľov. Tí označujú posun v 15 oblastiach hodnotami +3 extrémne zlepšenie, +2 výrazné zlepšienie, +1 mierne zlepšenie, 0 žiadna zmena, -1 mierne zhoršenie, -2 výrazné zhoršenie, -3 extrémne zhoršenie. Negatívne hodnoty indexu nemusia znamenať, že podnikateľské prostredie sa nutne zhoršuje, môžu ale svedčiť o prevládajúcom pesimizme podnikateľov.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.