IPP

Index podnikateľského prostredia v 2. kvartáli 2008 opäť poklesol

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2008

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2008 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 117,0 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 2,45%. Ide o ôsmy pokles hodnoty IPP v rade.

V druhom štvrťroku 2008 zaznamenala najväčší prepad položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva s výrazným poklesom o 6,85% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 49,3 bodu. Podnikateľom prekáža chýbajúca snaha o zlepšenie situácie v súdnictve, pričom problémom je najmä pretrvávajúca neistota vyplývajúca z dĺžky ťahajúcich sa súdnych sporov, ktorých výsledok nie je vždy v súlade s predpokladateľným verdiktom. Okrem rýchlosti konania súdov sú podnikatelia nespokojní aj s kompetentnosťou a nestrannosťou sudcov. Trápi ich aj výkon súdneho rozhodnutia a uspokojenie nárokov, pre ktoré sa súdili.

Druhý najväčší pokles zaznamenala položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, ktorá zaznamenala pokles o 6,61% s aktuálnym počtom bodov 75,4.

Tretí najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia funkčnosti politického systému v štáte. Táto položka poklesla o 5,89% na aktuálnu hodnotu 70,9 bodu. Politický systém podľa podnikateľov zaznamenal prepad dôveryhodnosti v celom spektre, pod čo sa podpisuje aj nedostatočný záujem politikov o skutočné riešenie závažných káuz z posledných mesiacov. Administratívne zásahy vlády spolu s kritizovanou nedostatočnou činnosťou opozície spôsobujú pretrvávajúce zneisťovanie a vznik obáv o budúcnosť slobody a podnikania na Slovensku.

Medzi ďalšie dlhodobo problematické položky patria aj zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov a legislatíva upravujúca odvody. Podnikateľom prekáža nedostatočná pozornosť venovaná obmedzovaniu výnimiek, prostredníctvom ktorých si môžu platitelia odvodovú povinnosť legálne znížiť alebo sa plateniu odvodov úplne vyhnúť. Naďalej podnikateľov trápi, že vláda a parlament vysielajú negatívne signály do zahraničia schvaľovaním zákonov, ktoré bránia hospodárskej súťaži, ako napríklad Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Výrazný pokles zaznamenala aj položka kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily. Podniky začínajú vnímať problém s ľudskými zdrojmi, pretože majú stále väčší problém s náborom kvalifikovanej, ale aj nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Problémom je neriešenie najmä dlhodobej nezamestnanosti, či už motiváciou dlhodobo nezamestnaných k zvyšovaniu kvalifikácie, alebo prostredníctvom znižovania veľmi vysokého marginálneho zaťaženia nízkopríjmových skupín.

Naopak, najväčší nárast, o 2,32% v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 264,9 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu SKK s nárastom o 0,30% oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Súčasná hodnota tejto položky je 113,2 bodu. Na treťom mieste a zároveň ako posledná rastúca položka sa umiestnila regulácia cezhraničného obchodu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 0,06% na konečnú hodnotu 158,0 bodu. K rastu prispelo ohlásené prijatie eura od 1.1.2009, s čím súvisí možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.