Dotazník PAS II. antibyrokraticky balík MH SR

Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do prieskumu, prostredníctvom ktorého by sme s Vašou pomocou radi posúdili možný dopad opatrení II. antibyrokratického balíka, ktorý nedávno zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR, na podnikanie.

Ohodnoťte prosím jednotlivé opatrenia z hľadiska schopnosti zlepšiť podnikateľské prostredie prostredníctvom dvoch parametrov – potrebnosť opatrenia a významnosť opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia v SR.

Vaše hodnotenie považujeme za prísne dôverné, individuálne výsledky nie sú zverejňované.
Pre bližšie informácie k opatreniu, kliknite na príslušné opatrenie, otvorí sa informácia v novom okne.
Ide o 28 opatrení, pričom vyplnenie dotazníka trvá cca 20 min.

Potrebnosť opatrenia – pri každom opatrení je možné zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútne nepotrebné) až po +3 (absolútne potrebné).

Významnosť – vyjadruje, ako veľmi je opatrenie významné pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).

 Posudzované opatrenia
1) Zrušiť povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania MD alebo RD zamestnancom do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od skončenia čerpania MD alebo RD
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Vydať usmernenie na riešenie nedorozumení, kt. vznikajú podľa nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3)Predložiť návrh novely zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa rozšíri výnimka priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Odstrániť zákonom ustanovený termín (30. september) na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Odstrániť povinnosť predkladať k žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania niektoré doklady.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6) Zaviesť cielené systémové nástroje zamerané na podporu zvyšovania zručností zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Zrušiť miestnu príslušnosť orgánu verejnej správy pri vydávaní inštruktorských preukazov pôsobiacich v autoškolách
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8) Zaviesť elektronickú službu pre vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Zabezpečiť schválenie dohody medzi USA a SR a jej zaradenie do prílohy 1 a prílohy 2 Dohody medzi USA a ES o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva v platnom znení.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Odstrániť v tlačivách povinnosť použiť odtlačok pečiatky, pokiaľ má firma v Obchodnom registri SR uvedené, že pečiatku nepoužíva a upraviť postupy pre SIŽP, pre tieto prípady
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11) Pripraviť novelu zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v nadväznosti na odsúhlasenú stratégiu ochrany ovzdušia
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12) Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. so zreteľom na skrátenie lehôt posudzovania vplyvov a riešenie oblastí opísaných v popise záťaže
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
13) Jednoduchou formou a v jednotnom formáte uvádzať na informačných tabuliach a ich webových sídlach zoznam tlačív a dokumentov, ktoré sa vyžadujú
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
14) Zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
15) Doplniť odborný výklad ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z.z.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
16) Zjednodušiť prístup k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
17) Legislatívne upraviť mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
18) Znížiť poplatky za sprístupnenie obsahu technických noriem prevzatých do sústavy STN, formou prezenčného štúdia v NIS a v spolupracujúcich knižniciach
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
19) Navýšiť počet vydaných STN prekladom v štátnom jazyku na úroveň minimálne 15 % z celkového počtu vydaných STN ročne.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
20) Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
21) Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
22) Vytvoriť podporný nástroj pre zvládnutie generačnej výmeny v rodinných podnikoch
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
23) Podporiť export slovenských franchisingových konceptov
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
24) Analyzovať súčasné postupy udeľovania prechodných pobytov cudzincov s cieľom navrhnúť technicko-organizačné opatrenia na zlepšenie podmienok
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
25) Spracovať analýzu možnosti systémového prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
26) Analyzovať a vyhodnotiť podnety podnikateľského prostredia týkajúce sa registra partnerov verejného sektora a na základe odbornej diskusie navrhnúť potrebné zmeny zákona č. 315/2016 Z. z.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
27) Prehodnotiť právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb a navrhnúť zmeny osobitných zákonov upravujúcich bezúhonnosť právnických osôb
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
28) Vypracovať analýzu efektivity daňovej zábezpeky na DPH
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Ak by došlo k splneniu vyššie uvedených opatrení ako výrazne by sa podľa Vás zlepšilo podnikateľské prostredie v SR ?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Prosíme o uvedenie jedného opatrenia, ktoré je podľa Vás najdôležitejšie a najaktuálnejšie pre zlepšenie podnikania v SR /nemusí ísť o opatrenie z vyššie uvedeného zoznamu/.


 Kontakt
Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska sa bude snažiť ovplyvňovať ho v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých jej členov a sympatizantov.