Formulár indexu podnikateľského prostredia (IPP)

obdobie január- jún 2021

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť elektronickú verziu formulára pre účely výpočtu Indexu podnikateľského prostredia PAS (IPP PAS). Dúfame, že Vám uľahčí prácu spojenú s hlasovaním.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných zásad pri hlasovaní:

  • do každého riadku, zodpovedajúceho príslušnej sledovanej položke indexu IPP, je možné zaznačiť len jednu z odpovedí 
  • vyjadrite prosím svoj názor na každú zo sledovaných položiek, aj keď sa táto priamo netýka Vášho podniku; nevyplnené položky (označené ako žiadna zmena) by skresľovali výslednú hodnotu indexu
  • index IPP sa snaží o vyhodnotenie zmeny jednotlivých položiek v priebehu sledovaného obdobia, nie ich aktuálneho stavu (nech je tento akýkoľvek)
  • oceňujeme Vaše prípadné poznámky, týkajúce sa hodnotenia jednotlivých položiek, nakoľko tieto prispievajú k účinnejšej identifikácii faktorov spôsobujúcich zmenu indexu
  • Vaše hodnotenie považujeme za prísne dôverné, individuálne výsledky nie sú zverejňované.

Pre lepší prehľad o súčasnom dianí sme pre Vás pripravili stručný prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v prvom polroku 2021:

Prehľad udalostí v I. polroku 2021

Hodnotenie:

+3 extrémne zlepšenie
+2 výrazné zlepšenie
+1 mierne zlepšenie
0 žiadna zmena
-1 mierne zhoršenie
-2 výrazné zhoršenie
-3 extrémne zhoršenie

Pre podrobnejšie informácie o položke kliknite, prosím, na jej názov.

-3 -2 -1 0 1 2 3
A Vplyv hlavných prvkov právneho a regulačného rámca na náš podnik
A1 Funkčnosť politického systému v štáte
A2a Legislatíva upravujúca obchodné vzťahy
A2b Pracovnoprávna legislatíva
A3a Legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície
A3b Legislatíva upravujúca odvody
A4 Trhová regulácia, legislatíva upravujúca hospodársku súťaž
A5 Konkurzná a exekučná legislatíva
A6 Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov
A7 Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom
A8 Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva
A9 Funkčnosť štátnych inšitúcií (kataster, daňové úrady,…)
A10 Regulácia cezhraničného obchodu (clá, licencie, povolenia,…)
-3 -2 -1 0 1 2 3
B Vplyv iných rozhodujúcich vonkajších podmienok na náš podnik
B1 Hospodárska politika štátu, dostupnosť informácií
B2a Byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo
B2b Úroveň korupcie na úradoch
B3 Výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu
B4 Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci
B5 Cenová stabilita
B6 Stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR
B7 Prístup k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …)
B8 Úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, …)
B9 Kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily
B10 Spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov
-3 -2 -1 0 1 2 3
C Vplyv nášho podniku na kvalitu podnikateľského prostredia
C1 Napĺňanie vízie, zámerov podniku
C2 Výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku
C3 Systém riadenia, manažment ľudských zdrojov
C4 Investičný a technologický rozvoj, kvalita produkcie/služieb
C5 Likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku
C6 Vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov
C7 Zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program
C8 Vzťah k životnému prostrediu
C9 Informačná otvorenosť, vystupovanie vo verejnosti, imidž
C10 Podpora miestneho regiónu, dobročinnosť

Prosíme o krátky komentár k najvýraznejším pozitívnym, resp. negatívnym zmenám.

Hodnotenie vybraných zákonov

V nadväznosti na index IPP Vás prosíme aj o vyjadrenie Vášho názoru na niektoré právne predpisy, ktoré za posledné obdobie prijali poslanci Národnej rady SR. Vaše hodnotenie budeme medializovať a zároveň bude podkladom na zaradenie zákonov do celoročného hodnotenia zákonov dvoj-ceny Primus/Secundus.

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. ospráve daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Cieľom predkladaného návrhu je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií v rozsahu, akom vláda určí vo svojom nariadení.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Cieľom predkladaného návrhu je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19, a to zmiernením podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a uplatnením výdavkov zamestnávateľov alebo daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním na zistenie nákazlivej choroby COVID –
19 a prevenciu pred ňou za daňové výdavky.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) je v zmysle úlohy C.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020 riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraviť možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana FOLTINA, Mariána VISKUPIČA, Jany ŽITŇANSKEJ a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je RTVS a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Účelom návrhu zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030. Návrhom sa ďalej reflektuje na potrebu úpravy zákona v súvislosti s poznatkami z aplikačnej praxe.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Cieľom predloženého návrhu je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8) Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Účelom zákona je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zámerom návrhu zákona je utvoriť podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickým osobám pri riešení ich problémov s dlhmi a na poskytovanie bezplatného poradenstva, vrátane psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť živnostenské oprávnenie v rôznych oblastiach.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Kontakt:

Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu podnikateľského prostredia a zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.