Monitoring plnenia odporúčaní PAS

Prostredníctvom tejto aktivity je možné sledovať, ako politici realizujú odporúčania na zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré PAS sformulovala vo svojich projektoch. Odporúčania z projektov PAS  sú zatriedené do jednotlivých oblastí a v rámci oblastí zoradené podľa ratingu.

Rating vznikol prenásobením užitočnosti odporúčania hodnotenej na škále od 1 do 10, kde 10 vyjadruje mimoriadnu užitočnosť a realizovateľnosti odporúčania hodnotenej na škále od 1 do 10, kde 10 znamená, že odporúčanie je jednoducho realizovateľné (hodnotila sa technická náročnosť realizácie opatrenia, nie politická priechodnosť). Pokiaľ má opatrenie maximálny rating na úrovni 100 bodov, znamená to, že odporúčanie je mimoriadne užitočné a jednoducho realizovateľné. Mieru užitočnosti a realizovateľnosti vyhodnotili členovia Strategickej rady PAS v októbri 2013.

Stĺpec s názvom plnenie vyjadruje, do akej miery sú konkrétne odporúčania zrealizované v praxi. Určuje sa na základe expertného hodnotenia. Každému odporúčaniu je priradená jedna z nasledujúcich hodnôt, kde:

  • 0 % znamená, že odporúčanie sa nerealizuje vôbec,
  • 25% znamená, že odporúčanie je zrealizované z menšej časti,
  • 50% znamená, že odporúčanie je spolovice zrealizované,
  • 75% znamená, že odporúčanie je zrealizované z väčšej časti,
  • 100 % znamená, že odporúčanie  je zrealizované úplne.

Skóre vzniká jednoduchým prenásobením hodnôt ratingu a plnenia. Indikuje, do akej miery sa politici v reálnej implementácii odporúčaní PAS priblížili k ideálnemu stavu, t.j. stavu, kedy by boli všetky odporúčania PAS zrealizované na 100%.

V nasledujúcich tabuľkách je možné odporúčania PAS alebo oblasti zoraďovať podľa rôznych kritérií. Pre korektné fungovanie zoraďovania je potrebné mať zapnutý JavaScript.

Prehľad odporúčaní PAS a ich plnenia podľa oblastí (sumár)
# oblasť počet
opatrení
celkový
rating
plnenie celkové
skóre
A Byrokracia 5 257 51,68% 132,58
B Dane a odvody 16 881 28,03% 246,83
C Dopravná infraštruktúra 7 354 12,32% 43,59
D Eurofondy 13 661 46,07% 304,38
E Konkurz a reštrukturalizácia 15 686 55,44% 380,44
F Korupcia a transparentnosť 16 809 14,15% 114,53
G Pôda a stavebné konanie 9 383 16,84% 64,55
H Právny rámec podnikania 10 546 11,28% 61,56
I Sociálny systém 8 346 4,07% 14,06
J Školstvo 5 235 31,03% 72,98
K Trh práce 12 531 3,38% 17,94
L Verejné financie 14 736 36,20% 266,63
M Verejné obstarávanie 8 442 34,66% 153,29
N Vymožiteľnosť práva 26 1 379 16,30% 224,77
Z Zdravotníctvo 4 201 6,69% 13,41
spolu 168 8 447 25,00% 2 111,54
Prehľad odporúčaní PAS a ich plnenia (podrobný zoznam)
# oblasť odporúčanie rating plnenie skóre
A.01 Byrokracia Elektronicky prepojiť registre verejnej správy a umožniť vzájomné zdieľanie údajov medzi jednotlivými úradmi 59 0% 0,0
A.02 Byrokracia Uviesť na všetkých formulároch odhad času, koľko času zaberie ich vyplnenie a uviesť kontakt, kam zavolať, ak vyplnenie trvalo dlhšie 56 0% 0,0
A.03 Byrokracia Umožniť elektronické ohlásenie živnosti či podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti 55 100% 55,3
A.04 Byrokracia Pokračovať v zjednodušovaní vstupu do podnikania; rozšíriť agendu jednotných kontaktných miest, a to na všetky typy podnikateľov (aj právnické osoby) 49 100% 49,0
A.05 Byrokracia Integrovať agendu zakladania obchodných spoločností na jeden úrad 38 75% 28,3
B.01 Dane a odvody Posilniť daňové kontroly s cieľom odhaľovať podvody s DPH, preferovať také (napríklad softvérové) nástroje odhaľovania podvodov, ktoré nebudú predstavovať neprimeranú administratívnu záťaž podnikateľov napríklad pri registrácii za platcov DPH či pri podávaní výkazov 81 75% 60,6
B.02 Dane a odvody Kľúčové parametre daňovo-odvodového systému (sadzby, limity vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad k 1. júlu) 72 25% 18,0
B.03 Dane a odvody Opätovne zjednotiť sadzby DPH a dane z príjmu právnických a fyzických osôb na 19 % 62 0% 0,0
B.04 Dane a odvody Prijať daňovo-odvodovú reformu, ktorá zjednoduší systém výpočtu daní a odvodov a v ktorej sa rušenie nesystémových výnimiek premietne do zníženia celkového daňového zaťaženia 60 0% 0,0
B.05 Dane a odvody Zrušiť zamestnaneckú prémiu, cez ktorú štát dotuje slabo platené pracovné miesta a riešiť vysoké náklady práce nízkokvalifikovaných zamestnancov odpočítateľnou položkou na odvody 60 0% 0,0
B.06 Dane a odvody Pre transakcie, ktoré slovenská legislatíva nerieši, umožniť firmám vyžiadať si vopred záväzné posúdenie konkrétnej transakcie daňovým úradom (za správny poplatok) a eliminovať tak zbytočnú právnu neistotu 58 100% 58,3
B.07 Dane a odvody Stanoviť sadzbu sociálneho odvodu na 25 % z ceny práce a sadzbu zdravotného odvodu na 10 % z ceny práce a zaviesť jednotný odvodový strop vo výške 3 násobku priemerne ceny práce (systém 25‐10‐3) 58 0% 0,0
B.08 Dane a odvody Informovať o praktických dôsledkoch zmien predpisov v oblasti odvodového zaťaženia na internete; upozorniť podnikateľov na dôležité zmeny napríklad emailom (tých, ktorí vopred prejavia záujem) 58 25% 14,4
B.09 Dane a odvody Revidovať počet a rozsah výkazov a hlásení; nevyžadovať duplicitné nahlasovanie rovnakých údajov viacerým inštitúciám; v prípade tých oznámení, ktoré zamestnávatelia už môžu realizovať elektronickou poštou, nevyžadovať písomné potvrdenie 58 50% 28,9
B.10 Dane a odvody Zjednotiť výber daní a odvodov a príslušné výkazníctvo a hlásenia na daňových (finančných) úradoch 56 25% 14,0
B.11 Dane a odvody Zlúčiť všetky povinné sociálne odvody do jedného sociálneho odvodu 54 0% 0,0
B.12 Dane a odvody Predkladať jedno ročné spoločné daňovo-odvodové priznanie fyzických osôb 44 75% 33,3
B.13 Dane a odvody Previesť povinnosť platiť odvody na zamestnávateľa, zrušiť odvody „platené zamestnancom“ 43 0% 0,0
B.14 Dane a odvody Zrušiť inštitút hrubej mzdy a odvody počítať na báze ceny práce – superhrubej mzdy a adekvátne upraviť sadzby tak, aby bol vplyv na čisté príjmy zamestnancov, náklady zamestnávateľov a verejné financie čo najmenší 40 0% 0,0
B.15 Dane a odvody Zdobrovoľniť poistenie v nezamestnanosti 39 50% 19,4
B.16 Dane a odvody Zrušiť rezervný fond solidarity a adekvátne zvýšiť sadzbu dôchodkového poistenia 38 0% 0,0
C.01 Dopravná infraštruktúra Prehodnotiť uvažovanú sieť početných rýchlostných ciest. Tam, kde intenzity dopravy zďaleka neindikujú potrebu vysokokapacitnej komunikácie, zvážiť ekonomickejšiu a rýchlejšie realizovateľnú alternatívu rekonštrukcie existujúcej cesty 1. triedy so zvýšením jej kapacity 58 25% 14,5
C.02 Dopravná infraštruktúra Podrobiť portfólio veľkých investičných zámerov Železníc SR i Národnej diaľničnej spoločnosti nezávislým analýzam, ktoré zhodnotia nielen ich možné prínosy, ale aj primeranosť nákladov úžitkom, ktoré prinesú; identifikovať a uprednostniť investície s najpriaznivejším pomerom cena/úžitok 58 0% 0,0
C.03 Dopravná infraštruktúra Nepokračovať v pokryteckej hre na nezahŕňanie záväzkov z PPP projektov do štátneho dlhu; v rozhodovaní o spôsobe financovania uprednostniť efektívnosť pre verejné financie – i za cenu vyššej záťaže pre deficit verejných financií v najbližších rokoch 56 0% 0,0
C.04 Dopravná infraštruktúra Identifikovať a eliminovať hlavné dôvody predražovania líniových stavieb v SR oproti iným krajinám (okrem tých, ktoré sú dané prírodnými podmienkami) 51 0% 0,0
C.05 Dopravná infraštruktúra Výrazne zvýšiť zdroje investované do údržby, opráv a rekonštrukcií ciest 1. triedy – v ostatnom desaťročí sa do nich takmer vôbec neinvestovalo; ďalšie hromadenie investičného deficitu by si v budúcnosti vynútilo podstatne vyššie náklady na sanáciu ciest, ktoré sa dostanú do havarijného stavu 51 25% 12,7
C.06 Dopravná infraštruktúra Zadefinovať udržateľnú dynamiku výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 47 0% 0,0
C.07 Dopravná infraštruktúra Znova zvážiť aj alternatívy trasovania problémových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (napr. D1 pri Žiline, R1/R3 na strednom Slovensku, R7 pri Bratislave a pod.) 33 50% 16,4
D.01 Eurofondy Bezplatne sprístupniť na internete informáciu o všetkých doteraz podporených projektoch z fondov EÚ a rezortných finančných nástrojov v geografickom informačnom systéme s vecným, finančným a územným členením 66 75% 49,8
D.02 Eurofondy Každému žiadateľovi o podporu garantovať rovnaký čas na doplnenie a spresnenie chýbajúcich podkladov 61 75% 45,9
D.03 Eurofondy Bezplatne sprístupniť na internete všetky informácie o projektoch predložených v rámci jednotlivých výziev a OP, o priebehu ich hodnotenia a schvaľovania 60 75% 44,6
D.04 Eurofondy Verejné obstarávania realizované v súvislosti s fondmi EÚ realizovať elektronicky 58 50% 29,0
D.05 Eurofondy Zaviesť povinnosť informovať o konkrétnych dôvodoch neschválenia projektu žiadateľa 57 75% 42,8
D.06 Eurofondy Stanoviť jednoznačné a adresné kritériá pre všetky vyhlasované výzvy s minimalizáciou subjektívneho hodnotenia hodnotiteľmi, zverejniť ich vždy pred vyhlásením výziev a nemeniť ich následne 51 50% 25,4
D.07 Eurofondy Zaviesť dvojkolové predkladanie v prípade investičných projektov (podrobnú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie vyžadovať až v druhom kole od užšieho počtu žiadateľov, ktorí prejdú základným sitom výberu – v ňom by sa hodnotil prínos zámeru) 47 50% 23,7
D.08 Eurofondy Vykonať audit systémových nedostatkov riadenia, inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia distribúcie fondov EÚ na Slovensku 47 0% 0,0
D.09 Eurofondy Zvýšiť dôraz na adresnosť pri koncipovaní výziev (možnosť odsledovať reálny dopad na sociálno-ekonomický rozvoj), v odôvodnených prípadoch primerane zvýšiť spolufinancovanie projektov, čím sa zabezpečí zdravá regulácia počtu žiadostí a dá vyšší dôraz na kvalitu projektov a ich územnú potrebnosť 45 25% 11,3
D.10 Eurofondy Pred zverejnením výziev realizovať „ex ante“ hodnotenie ich zrozumiteľnosti a jednoznačného nastavenia 43 0% 0,0
D.11 Eurofondy Redukovať objem vyžadovaných príloh a potvrdení, elektronizovať a zautomatizovať celý proces 43 50% 21,3
D.12 Eurofondy Prehodnotiť nastavenie monitorovacích kritérií (kritériom by nemal byť napr. počet vybudovaných kilometrov verejnej kanalizácie ale skôr počet napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu, investičné a prevádzkové náklady na vybudovanie kanalizácie a zabezpečenie čistenia komunálnych odpadových vôd na jedného obyvateľa) 42 25% 10,5
D.13 Eurofondy Zabezpečiť predfinancovanie projektov a priebežné preplácanie faktúr súvisiacich s realizáciou projektov 40 0% 0,0
E.01 Konkurz a reštrukturalizácia Čo najskôr vytvoriť insolvenčný register napríklad podľa vzoru Českej republiky, v ktorom budú zverejňované aktuálne informácie o konkurzných konaniach a konkurzných správcoch, dokumenty z konkurzných spisov a zákonom stanovené informácie týkajúce sa dlžníkov 54 25% 13,6
E.02 Konkurz a reštrukturalizácia Otvoriť konkurzy veriteľským návrhom; pripustiť, aby veriteľ mohol iniciovať konkurzné konanie pre pohľadávku, ktorú riadne vedie v účtovníctve; zjednodušiť prihlasovanie pohľadávok aj pre drobných podnikateľov či zamestnancov úpadcu 54 50% 26,8
E.03 Konkurz a reštrukturalizácia Spresniť skutkovú podstatu marenia konkurzného konania tak, aby jednoznačne zahrňovala aj oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom 52 25% 13,0
E.04 Konkurz a reštrukturalizácia Zaviesť možnosť veriteľov vymeniť reštrukturalizačného správcu z dôvodov nekonania s odbornou starostlivosťou 50 25% 12,5
E.05 Konkurz a reštrukturalizácia Umožniť prihlasovanie pohľadávok počas celého konkurzu, teda aj po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty; veriteľ pohľadávky prihlásenej po základnej lehote však nebude mať s takouto pohľadávkou spojené hlasovacie právo a právo účasti vo veriteľských orgánoch 49 100% 48,6
E.06 Konkurz a reštrukturalizácia Vylúčiť hlasovacie práva spojené s pohľadávkami spriaznených veriteľov, najmä s pohľadávkami samotných akcionárov 47 100% 46,5
E.07 Konkurz a reštrukturalizácia Pohľadávkou proti podstate by mal byť v záujme zrovnoprávnenia veriteľov len taký nárok, ktorý predstavuje nevyhnutný náklad spojený so správou alebo speňažovaním majetku; čo najviac dbať na pomerné uspokojovanie všetkých veriteľov 46 100% 46,0
E.08 Konkurz a reštrukturalizácia Zmeniť definíciu predlženia tak, aby sa čo najviac približovala pojmu záporného vlastného imania; zohľadňovať v definícii predlženia prípadné budúce výnosy a podriadené záväzky 45 100% 45,3
E.09 Konkurz a reštrukturalizácia Posilniť postavenie veriteľov v oblasti konkurzného a exekučného práva 44 100% 44,4
E.10 Konkurz a reštrukturalizácia Znížiť poplatok za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, prípadne zaviesť možnosť vrátenia časti poplatku pri veriteľskom konkurze, ak sa návrh na konkurz ukáže ako dôvodný 44 25% 11,0
E.11 Konkurz a reštrukturalizácia V záujme ochrany dlžníka pred šikanóznymi návrhmi veriteľov zaviesť povinnosť pre súd, aby pred vyhlásením konkurzu nariadil pojednávanie – ak o to dlžník požiada – a o vyhlásení konkurzu rozhodol až na základe skutočností, ktoré vyplynú z pojednávania 44 50% 21,9
E.12 Konkurz a reštrukturalizácia Vylúčiť hlasovacie práva spojené so zmluvnými pokutami a inými sankciami, prípadne priznať veriteľom hlasovacie práva výlučne na istinu pohľadávky 41 25% 10,2
E.13 Konkurz a reštrukturalizácia Vylúčiť hlasovacie práva spojené s podriadenými pohľadávkami 41 100% 40,7
E.14 Konkurz a reštrukturalizácia Proces reštrukturalizácie upraviť tak, aby štátny veriteľ, pod podmienkou, že jeho správanie bude mať povahu trhového veriteľa, mal reálnu možnosť podporiť reštrukturalizačný plán, a to bez toho, aby to spadalo pod zdĺhavé konania o poskytnutí štátnej pomoci 39 n/a n/a
E.15 Konkurz a reštrukturalizácia Zvážiť pripustenie mimoriadnych opravných prostriedkov; súčasná legislatíva striktne obmedzuje možnosť podať odvolanie voči väčšine rozhodnutí vydaných v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania v záujme zrýchlenia konania; pri rozhodnutiach zásadnej povahy však má význam uprednostniť kvalitu pred rýchlosťou 38 n/a n/a
F.01 Korupcia a transparentnosť Podmieniť platnosť zmlúv týkajúcich sa použitia verejných prostriedkov ich zverejnením na užívateľsky priateľskej internetovej stránke; pri zmluvách nad určitú sumu zvážiť povinnosť zverejniť návrh zmluvy na primerané časové obdobie ešte pred jej plánovaným podpisom (tiež na internete) ako ďalšiu podmienku platnosti zmluvy 85 100% 85,0
F.02 Korupcia a transparentnosť Namiesto politických nominantov obsadiť posty top manažérov spoločností vo vlastníctve štátu cez medzinárodné výberové konania; stanoviť najatým manažérom merateľné ciele a na ich plnenie naviazať odmeňovanie i predlžovanie ich manažérskych zmlúv 68 0% 0,0
F.03 Korupcia a transparentnosť Postupne sústreďovať verejné údaje o firmách na jednom mieste s cieľom umožniť komfortné vyhľadávanie komplexných informácií o firmách 66 25% 16,4
F.04 Korupcia a transparentnosť Sprehľadniť agendu stretnutí politických nominantov vo verejných funkciách s reprezentantmi záujmových skupín; v prvom kroku zaviesť a zverejniť elektronické návštevné knihy inštitúcií riadených politickými nominantmi 57 0% 0,0
F.05 Korupcia a transparentnosť Zverejňovať životopisy a manažérske zmluvy, vrátane odmien a iných benefitov, manažérov firiem s majetkovou účasťou štátu a samospráv; bez zverejnenia by mali byť zmluvy zo zákona neplatné; výšku benefitov regulovať podľa plnenia firemných cieľov a harmonizovať reportovanie ukazovateľov výkonnosti týchto firiem 54 0% 0,0
F.06 Korupcia a transparentnosť Podporiť nahlasovateľov nekalých praktík zákonom s dôrazom na ich právnu ochranu 53 25% 13,1
F.07 Korupcia a transparentnosť Precizovať text zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby sa povinnosť zverejňovať všetky dokumenty súvisiace s nakladaním s verejnými zdrojmi dala ťažšie obchádzať obštrukciami úradníkov či rozhodnutiami súdov nerešpektujúcich cieľ zákona 50 0% 0,0
F.08 Korupcia a transparentnosť Podporiť zvýšenie vymožiteľnosti práva pomocou monitorovania času od spáchania trestného činu po odsúdenie a zavedením verejného registra mimopracovných príjmov sudcov 49 0% 0,0
F.09 Korupcia a transparentnosť V novom programovom období rátať aj s podporou financovania protikorupčných projektov, najmä zameraných na prípravu a presadzovanie systémových zmien na potláčanie korupcie a klientelizmu 47 0% 0,0
F.10 Korupcia a transparentnosť Odborníkov z firiem, ktoré pôsobia mimo vzťahov s vysokou vnímanou mierou korupcie požiadať o poskytnutie nezávislých expertíz podmienok obstarávania unikátnych, teda korupčne najrizikovejších tovarov a služieb; mohli by sa stať základom od vlády nezávislých stálych komisií 46 0% 0,0
F.11 Korupcia a transparentnosť Vytvoriť verejný register politických nominácií vo verejnej správe s cieľom prepojiť riadiace úspechy či neúspechy priamo s politickými stranami 45 0% 0,0
F.12 Korupcia a transparentnosť Posúvať dôraz z pasívneho k aktívnemu prístupu k informáciám (t.j. od vyžadovania informácií cez infozákon k ich automatickému zverejňovaniu verejnou správou) 44 0% 0,0
F.13 Korupcia a transparentnosť Zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby v rámci občianskeho konania 43 0% 0,0
F.14 Korupcia a transparentnosť Požadovať od orgánov EÚ zjednodušenie predpisov týkajúcich sa čerpania eurofondov; v novom programovom období od roku 2014 do 2020 presadzovať programy a projekty, ktorých výstupy a výsledky bude možné jednoducho merať, kontrolovať a zrozumiteľne komunikovať verejnosti 39 0% 0,0
F.15 Korupcia a transparentnosť Zaradiť v legislatívnom procese do analýzy dopadov aj doložku vplyvu na korupciu a klientelizmus a s nimi priamo súvisiacu byrokraciu 34 0% 0,0
F.16 Korupcia a transparentnosť Podporovať šírenie najlepších skúseností (best practices) samospráv v potláčaní korupcie a klientelizmu 33 0% 0,0
G.01 Pôda a stavebné konanie Nevyžadovať opakované vyjadrenia rôznych inštitúcií v územnom a následne aj stavebnom konaní 54 0% 0,0
G.02 Pôda a stavebné konanie Stanoviť stavebným úradom povinnosť vydať žiadateľovi o povolenie záväzný zoznam požadovaných dokumentov a dotknutých subjektov, aby sa vylúčili dodatočné požiadavky a zbytočné prieťahy 53 0% 0,0
G.03 Pôda a stavebné konanie Zabezpečiť dodržiavanie zákonných lehôt všetkými inštitúciami, ktorých vyjadrenie sa vyžaduje v územnom či stavebnom konaní, a to aj pod hrozbou sankcií 44 25% 11,0
G.04 Pôda a stavebné konanie Urobiť poriadok v údajoch katastra nehnuteľností, aby sa v dohľadnom čase stal spoľahlivým zdrojom údajov o vlastníckych právach k pozemkom 44 25% 11,0
G.05 Pôda a stavebné konanie Vytvoriť účinné preventívne a sankčné nástroje proti vzniku čiernych stavieb 44 50% 21,9
G.06 Pôda a stavebné konanie Sfunkčniť Slovenský pozemkový fond a zabezpečiť transparentné nakladanie s pôdou neznámych vlastníkov (napr. prenajímanie pôdy cez verejné súťaže, aktívny prístup pri vyvlastňovacom konaní pozemkov najmä pre líniové stavby vo verejnom záujme) 44 25% 11,0
G.07 Pôda a stavebné konanie Výrazne zjednodušiť stavebno-povoľovací proces pri menších stavbách v prípade ich zhody s územným plánom 39 25% 9,7
G.08 Pôda a stavebné konanie Zvážiť zaviesť povinnosť vydania príslušných povolení v skrátenej lehote v prípade uhradenia správneho poplatku 32 0% 0,0
G.09 Pôda a stavebné konanie Zvážiť možnosti opatrení, ktoré by stimulovali i nútili vlastníkov rozdrobených parciel k ich sceľovaniu a umožnili tiež narábať s drobnými pozemkami neznámych vlastníkov; dbať na zachovanie ochrany vlastníckych práv a primeranosť náhrad 30 0% 0,0
H.01 Právny rámec podnikania Striktne zakázať novelizácie zákonov prostredníctvom vsuviek (prílepkov) k návrhom zákonov v druhom čítaní, ktoré vecne nesúvisia s navrhovanou zmenou 78 0% 0,0
H.02 Právny rámec podnikania Posilniť nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví; politicky ovládateľný úrad neposkytuje dostatočné záruky pred deformáciami (napríklad udržiavanie nízkych cien energií pre domácnosti na úkor sadzieb pre podnikateľov, ktoré v konečnom dôsledku aj tak hradia spotrebitelia pri nákupoch tovarov a služieb); personálne a odborne poddimenzovaný úrad je tiež slabým partnerom pre energetické firmy napríklad pri kontrole oprávnených nákladov 59 0% 0,0
H.03 Právny rámec podnikania Vytvoriť priestor pre verejné pripomienkovanie pozmeňovacích návrhov poslancov prednesených v rámci druhého čítania a zaviesť povinnosť, aby o každom poslaneckom pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu s výnimkou legislatívno-technických návrhov museli najprv rokovať príslušné výbory Národnej rady SR 58 0% 0,0
H.04 Právny rámec podnikania Zrušiť kriminalizovanie cenotvorby (príslušné časti § 261 Trestného zákona), zmierniť administratívne sankcie za porušovanie „cenovej disciplíny“ (zákon o cenách) 58 n/a n/a
H.05 Právny rámec podnikania V novom zákone o legislatívnych pravidlách stanoviť povinnosť doložiť k návrhom zákonov s dopadom na podnikanie a verejné financie podrobnú dopadovú štúdiu 56 25% 14,1
H.06 Právny rámec podnikania Analýzu dopadov právnych noriem preniesť na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo NBS 52 0% 0,0
H.07 Právny rámec podnikania Obmedziť možnosť využitia inštitútu vyvlastnenia pre iné ako líniové stavby a stavby nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva; dôsledne dbať na dodržanie zásad proporcionality a primeranej náhrady pre vyvlastňovanie za účelom stavieb vo verejnom záujme 49 0% 0,0
H.08 Právny rámec podnikania Zrušiť zákon o strategických podnikoch 48 100% 47,5
H.09 Právny rámec podnikania Zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných reťazcoch; nie je dôvod, aby boli vzťahy výrobcov potravín a obchodníkov regulované inými ako všeobecnými predpismi súkromného práva, respektíve možnosťou súdnej kontroly porušovania zásady poctivého obchodného styku 47 0% 0,0
H.10 Právny rámec podnikania Odstrániť z legislatívnych pravidiel vlády ustanovenie umožňujúce „z dôvodu naliehavosti“ schváliť návrh zákona bez predchádzajúceho pripomienkového konania 42 0% 0,0
I.01 Sociálny systém Zverejňovať beneficientov sociálnych dávok na internete 62 0% 0,0
I.02 Sociálny systém Upraviť parametre sociálneho systému tak, aby sa odstránil negatívny vplyv na motiváciu pracovať 56 25% 14,1
I.03 Sociálny systém Vytvorenie jednoduchej softvérovej aplikácie – kalkulačky, prostredníctvom ktorej by si záujemcovia mohli jednoducho zistiť alebo overiť, na ktoré dávky majú nárok 50 0% 0,0
I.04 Sociálny systém Zaviesť daňovo-sociálne účty, na ktorých by finančný úrad evidoval inkasované dane a odvody a cez ktoré by sa vyplácali všetky typy peňažných sociálnych dávok 45 0% 0,0
I.05 Sociálny systém Permanentné monitorovanie nízkopríjmových a nezamestnaných poberateľov sociálnych dávok, aby bolo možné upravovať parametre sociálneho systému a nastavovať motivačné prvky pre najpočetnejšie skupiny poberateľov dávok; tento monitoring by mal byť v kompetencii Sociálnej poisťovne a mal by byť verejne dostupný 36 0% 0,0
I.06 Sociálny systém Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie) 34 0% 0,0
I.07 Sociálny systém Skúmať vplyv zmien v sociálnom systéme na zamestnanosť a aktivity jednotlivcov smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie a vlastných príjmov; sociálny systém musí byť dostatočne flexibilný na to, aby vedel stimulovať najpočetnejšie marginalizované skupiny vstúpiť na trh práce pri zohľadnení rozpočtových možností Sociálnej poisťovne 32 0% 0,0
I.08 Sociálny systém Začať verejnú diskusiu o postupnej redukcii plnení (a zásluhovosti) v starobnom dôchodkovom poistení tak, aby boli solidárne systémy udržateľné aj v nasledujúcich desaťročiach 30 0% 0,0
J.01 Školstvo Zaviesť informačné programy na základných i stredných školách o situácii a očakávaných potrebách na regionálnom i národnom trhu práce formou sledovania uplatniteľnosti a mzdového ohodnotenie absolventov 63 25% 15,9
J.02 Školstvo Podporiť výučbu cudzích jazykov na školách, a tiež v procese rekvalifikácie a celoživotného vzdelávania 60 50% 29,8
J.03 Školstvo Podporiť spoluprácu vzdelávacích a výskumných inštitúcií so súkromnou sférou na všetkých úrovniach vzdelania; zviditeľňovať inšpiratívne príklady 44 25% 10,9
J.04 Školstvo Zvýšiť verejné výdavky na školstvo, vedu a výskum, podporiť súkromné investície v týchto segmentoch 36 0% 0,0
J.05 Školstvo Prizývať a zapájať do reformy vzdelávacieho systému aj zamestnávateľov, podporovať diskusiu, výmenu informácií a vznik dobrovoľných dohôd 33 50% 16,5
K.01 Trh práce Upraviť pravidlá extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa tak, aby sa dôsledne rešpektoval princíp zmluvnej voľnosti 67 0% 0,0
K.02 Trh práce Zrušiť inštitút minimálnej mzdy, alebo ju aspoň nezvyšovať rýchlejšie, ako rastie priemerná mzda (zachovať jej súčasný pomer k čistej priemernej mzde) 62 0% 0,0
K.03 Trh práce Uzákoniť taký právny rámec zamestnávania ľudí, ktorý poskytne väčšiu flexibilitu zamestnávateľom, zabezpečí primeranú ochranu zamestnancom a bude stimulovať investície do ľudského kapitálu a odbúra obavy zamestnávateľov z prijímania nových pracovníkov (o.i. zrušiť súbeh výpovednej lehoty a odstupného) 51 0% 0,0
K.04 Trh práce Namiesto investičných stimulov na tvorbu pracovných miest vo vybraných podnikoch prijímať opatrenia stimulujúce zamestnávanie v malých, stredných i veľkých firmách 45 0% 0,0
K.05 Trh práce Zlepšiť a zefektívniť zber dát o trhu práce a ich prístupnosť odbornej verejnosti 42 0% 0,0
K.06 Trh práce Zaviesť komplexný informačný systém služieb zamestnanosti, ktorý prepojí dnes oddelené databázy na centrálnej a lokálnych úrovniach a zavedie individuálne účty klientov 42 0% 0,0
K.07 Trh práce Obnoviť možnosť neobmedzeného opakovania dohody o práci na dobu určitú medzi zamestnancom a zamestnávateľom 41 0% 0,0
K.08 Trh práce Výrazne znížiť administratívnu náročnosť agendy ľudských zdrojov, ktorá zbytočne zvyšuje náklady podnikateľom i verejným inštitúciám 40 0% 0,0
K.09 Trh práce Hľadať účinné nástroje na začlenenie marginalizovaných skupín na trh práce; zviditeľňovať príklady dobrej praxe vo firemnej integrácii nízko-kvalifikovaných pracovníkov do pracovného procesu 36 25% 9,0
K.10 Trh práce Aktivizovať ľudský potenciál rozvinutím komunálnych pracovných aktivít (napr. opatrenia protipovodňovej prevencie, revitalizácia hnedých zón – nevyužívaných a upadajúcich nehnuteľností, obnova pamiatkových objektov s využitím tradičných zručností) 36 25% 8,9
K.11 Trh práce Zaviesť a využívať nezávislý hodnotiaci systém efektivity účinnosti aktívnych nástrojov trhu práce 35 0% 0,0
K.12 Trh práce Vtiahnuť súkromnú konkurenciu do poskytovania služieb zamestnanosti, najmä v umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných 35 0% 0,0
L.01 Verejné financie Zaviesť do praxe – a najlepšie aj zakotviť ústavným zákonom – deficitnú a dlhovú brzdu (maximálny pomer štátneho dlhu k HDP + fixné výdavkové stropy12); ich prekročenie by bolo možné iba so súhlasom ústavnej, príp. ešte výraznejšej väčšiny v NR SR (ako možnosť pre prípad nevyhnutnej reakcie na živelnú udalosť mimoriadneho rozsahu) 90 100% 90,0
L.02 Verejné financie Zakotviť automaticky uplatňované pravidlá výrazne obmedzujúce riziko schválenia nadmernému deficitu, napríklad nulový rast miezd štátnych úradníkov i poslancov NR SR v prípade vysokého (neskôr akéhokoľvek) deficitu v období hospodárskeho rastu 81 100% 81,0
L.03 Verejné financie Zakázať poskytovanie tzv. návratných finančných výpomocí a štátnych záruk pre podnikateľské subjekty (nevyhnutné prípady sanácie štátnych firiem riešiť dotáciou, ktorá explicitne prizná vznikajúci štátny dlh) 57 0% 0,0
L.04 Verejné financie Stabilizovať prvý pilier úpravou indexačného vzorca dôchodkových dávok a zavedením degresívnej valorizácie dávok z 1. piliera (čím vyšší dôchodok, tým nižšie percento valorizácie); zrušiť vyplácanie vianočného príspevku k dôchodku 54 50% 27,2
L.05 Verejné financie Efektívne a transparentne privatizovať štátom vlastnené podniky, resp. podiely v nich (napr. Slovenská pošta, a.s., Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., Slovak Telekom, a.s., ZSSK Cargo, a.s., zdravotnícke zariadenia, BIONT, a.s., atď.) 54 0% 0,0
L.06 Verejné financie Identifikovať neužitočnú agendu štátnych a iných verejných inštitúcií a jej vypustením vytvoriť priestor na zásadné zníženie počtu zamestnancov i prevádzkových nákladov 53 0% 0,0
L.07 Verejné financie Zaviesť tvrdé rozpočtové obmedzenie do sektora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a umožniť ich exekúciu, čím sa zamedzí tvorbe nových dlhov v zdravotníctve 49 25% 12,2
L.08 Verejné financie Výrazne zredukovať prevádzkový deficit verejných financií; nepokračovať v „úsporách“ cez odkladanie kapitálových výdavkov tam, kde sa takto len zvyšuje kumulovaný skrytý deficit napr. v rekonštrukciách/ obnove budov, naopak využiť krízu a priaznivejšie ceny na zrealizovanie napr. odkladaných rekonštrukcií 48 0% 0,0
L.09 Verejné financie Zvážiť zmysel existencie niektorých štátnych organizácií a podnikov, resp. štátnych či neštátnych fondov, predovšetkým v oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia a kultúry 47 0% 0,0
L.10 Verejné financie Zaviesť nákladové limity pre autá a kancelárie štátnych úradníkov; zvážiť centralizovanú správu štátnych budov 45 0% 0,0
L.11 Verejné financie Zrušiť dotovanie hypoték, stavebného sporenia, aj úverov zo ŠFRB; prostriedky naakumulované v ŠFRB využívať výhradne na podporu nájomného a sociálneho bývania a nie individuálnej bytovej výstavby 44 0% 0,0
L.12 Verejné financie V prípade tých štátnych spoločností, ktoré by sa mali privatizovať, najať najprv krízových manažérov na ich konsolidáciu, aby štát nepredával zle hospodáriace firmy narýchlo a nevýhodne (zvážiť zainteresovanie krízových manažérov na privatizačnom výnose, resp. ocenení firmy pri vstupe strategického partnera) 39 0% 0,0
L.13 Verejné financie Zastaviť rast miezd úradníkov aspoň do zásadného zoštíhlenia úradov, zredukovať mimoriadne veľkorysé dôchodkové schémy pre vybrané skupiny štátnych zamestnancov 38 75% 28,1
L.14 Verejné financie Zneatriktívniť možnosť súbehu mzdy a poberania predčasného dôchodku 38 75% 28,1
M.01 Verejné obstarávanie Využívať vo verejnom obstarávaní v čo najväčšej miere elektronické aukcie a spoločné verejné obstarávanie 64 50% 32,0
M.02 Verejné obstarávanie Pri zmluvách nad určitú sumu zaviesť prax – prípadne povinnosť – zverejnenia návrhu zmluvy na primerané časové obdobie ešte pred jej plánovaným podpisom (tiež na internete) ako ďalšiu podmienku platnosti zmluvy 63 50% 31,5
M.03 Verejné obstarávanie Zakotviť v zákone explicitné povinnosti a zodpovednosť osôb, ktoré na strane verejného obstarávateľa pripravujú súťažné podklady a rozhodujú o výbere uchádzača, vrátane členov komisií (napr. vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa, zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo obstarávateľovi spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy) 58 25% 14,5
M.04 Verejné obstarávanie Zaviesť postihy za nesprávne použitie rokovacieho konania bez zverejnenia, s možnosťou vyžiadať si ex-ante súhlas s použitím tejto metódy Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) 56 25% 14,1
M.05 Verejné obstarávanie Zvážiť povinnosť ÚVO na požiadanie verejného obstarávateľa skontrolovať súťažné podklady ešte pred ich zverejnením; včasné korekcie by zabránili prípadom, keď ÚVO nariadi zrušenie (časti) súťažných podkladov pre ich rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní, čo predlžuje trvanie VO a zvyšuje náklady pre obstarávateľa i záujemcov 56 50% 28,1
M.06 Verejné obstarávanie Zaviesť osobnú zodpovednosť za chyby v obstarávaní a porušenia finančnej disciplíny (nie iba pokuty z jednej kapitoly rozpočtu do druhej) 53 0% 0,0
M.07 Verejné obstarávanie Školiť verejných obstarávateľov – prípadne pripraviť im manuál – s cieľom zvýšiť kvalitu obstarávania, a to nielen z hľadiska formálnosti ale i hospodárnosti (včasná príprava eliminujúca časový stres a výskyt obstarávaní narýchlo a bez súťaže, využívanie vhodných obstarávacích metód, stanovovanie primeraných súťažných podmienok i lehôt a pod.) 51 25% 12,7
M.08 Verejné obstarávanie Zásadne zjednodušiť zákon o verejnom obstarávaní (alebo pripraviť úplne nový, podstatne jednoduchší zákon) 41 50% 20,4
N.01 Vymožiteľnosť práva Čo najskôr začať zverejňovať všetky rozsudky súdov na internete a umožniť v nich prehľadné vyhľadávanie 85 100% 85,0
N.02 Vymožiteľnosť práva Sfunkčniť pravidelné hodnotenia sudcov; opakované negatívne hodnotenie by malo byť podkladom pre rozhodovanie disciplinárnych senátov o sankciách, vrátane zbavenia funkcie sudcu 68 0% 0,0
N.03 Vymožiteľnosť práva Zaviesť „čiernu listinu“ podnikateľov, ktorí porušili vybrané zákonné povinnosti, napríklad oneskorene podali dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu či opakovane porušovali povinnosti voči verejným rozpočtom 66 25% 16,5
N.04 Vymožiteľnosť práva Zakázať členstvo v Súdnej rade SR predsedom a podpredsedom súdov, vrátane predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR 62 0% 0,0
N.05 Vymožiteľnosť práva Zaviesť povinnosť spoločníka vždy ručiť (aj osobným majetkom) za záväzky spoločnosti aspoň do výšky svojho vkladu do základného imania spoločnosti; táto povinnosť by mala vo vzťahu k nesplateným záväzkom spoločnosti zaväzovať i spoločníka, za ktorého spoločníctva tieto záväzky vznikli 61 25% 15,3
N.06 Vymožiteľnosť práva Zákonne zakotviť automatickú sankciu v podobe (aspoň čiastočného) zákazu zakladania alebo zúčastňovania sa na podnikaní formou obchodných spoločností osobám (ako spoločníkom, akcionárom), ktoré sa dopustili úmyselnej ekonomickej trestnej činnosti alebo trestnej činnosti súvisiacej s korupciou 61 25% 15,3
N.07 Vymožiteľnosť práva Vo výberových konaniach na voľné miesta sudcov zrovnoprávniť advokátov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov s justičnými čakateľmi; otvoriť výberové konania verejnej kontrole, zaviesť anonymné prvé kolo 60 n/a n/a
N.08 Vymožiteľnosť práva Precizovaním Občianskeho súdneho poriadku obmedziť možnosti vyhýbať sa súdnemu konaniu a predlžovať ho predkladaním rôznych dôvodov, pre ktoré sa osoba (svedok, účastník konania) nemohli pojednávania zúčastniť 58 0% 0,0
N.09 Vymožiteľnosť práva Sprísniť kritériá na morálny a odborný profil uchádzača o funkciu sudcu a dôsledne ich posudzovať; zavediesť moderný etický kódex sudcu a primerané sankcie za jeho porušenie 58 0% 0,0
N.10 Vymožiteľnosť práva Posilniť rozhodcovské konanie v obchodných sporoch, aby zmluvnými stranami vopred akceptovaného arbitra nemohla jedna zo strán spochybniť žalobou na všeobecnom súde 56 25% 14,0
N.11 Vymožiteľnosť práva Zabezpečiť, aby sudca nemohol byť disciplinárne stíhaný za právny názor s výnimkou opakovaných zjavne svojvoľných rozhodnutí 54 25% 13,6
N.12 Vymožiteľnosť práva Zriadiť podnikateľské dátové schránky na elektronické doručovanie súdnych písomností 54 50% 27,0
N.13 Vymožiteľnosť práva Precizovaním Občianskeho súdneho poriadku eliminovať predlžovanie a predražovanie sporov spôsobené posúvaním agendy medzi súdmi (spresniť povinnosť odvolacieho súdu rozhodnúť vo veci a nevracať spor zbytočne späť na prvostupňový súd) 53 0% 0,0
N.14 Vymožiteľnosť práva Zaviesť povinnosť súdu posudzovať relevantnosť dôvodov na podanie odporu pred zrušením platobného rozkazu a zaviesť povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor už pri jeho podaní (alebo v primeranej lehote po podaní) s exaktne stanovenými odôvodnenými výnimkami 52 0% 0,0
N.15 Vymožiteľnosť práva Tam, kde je to vhodné, postupne zavádzať do Občianskeho súdneho poriadku taxatívne lehoty súdov, ktoré sa týkajú napríklad vytýčenia pojednávania a ďalších procesných úkonov (zaslanie výzvy na zaplatenie súdneho poplatku, najdlhšia prípustná lehota na vytýčenie ďalšieho pojednávania, na vypracovanie písomného vyhotovenia rozsudku); predpokladom širšieho uplatňovania pevných lehôt však musí byť ich primeranosť a efektívne riadenie súdov, aby nedochádzalo k stavu, že aj poctiví a pracovití sudcovia budú sankcionovaní len preto, že pri vysokom nápade nových vecí objektívne nemohli stíhať všetky lehoty 52 25% 12,9
N.16 Vymožiteľnosť práva Zaviesť náhradné doručenie platobných rozkazov právnickým osobám – fikcia doručenia (t.j. ak si adresát vlastnou vinou neprevezme doručovanú písomnosť, považuje sa po uplynutí lehoty za doručenú). 50 50% 25,2
N.17 Vymožiteľnosť práva Stanoviť lehotu na písomné vypracovanie rozsudku od jeho vyhlásenia 49 0% 0,0
N.18 Vymožiteľnosť práva Zvážiť zriadenie etickej komisie zloženej aj z neprávnikov, ktorá by prebrala časť doterajších kompetencií Ministerstva spravodlivosti SR, resp. Súdnej rady SR 47 0% 0,0
N.19 Vymožiteľnosť práva Zvýšiť minimálny vek na vymenovanie do funkcie sudcu na 35 rokov, aby osoba v pozícii sudcu mala aspoň 10-ročnú predchádzajúcu skúsenosť v inej právnej praxi (vrátane praxe vyššieho súdneho úradníka či justičného čakateľa) po ukončení vysokoškolského štúdia, získala tak dostatočný prehľad, právne vedomosti a zručnosti pre výkon funkcie sudcu 47 0% 0,0
N.20 Vymožiteľnosť práva Rozšíriť využívanie vydávania rozsudkov pre zmeškanie v prípade opakovanej neprítomnosti dlžníka na pojednávaní 47 0% 0,0
N.21 Vymožiteľnosť práva Zabezpečiť vyšetrovateľom a prokurátorom zaoberajúcim sa ekonomickou kriminalitou dostatočnú odbornú prípravu, možnosť konzultácií s odborníkmi z oblastí účtovníctva, daňovníctva, podnikania a obchodných vzťahov a technické zázemie, najmä vybavenie výpočtovou technikou, permanentným stabilným internetovým pripojením, odborným právnickým programovým vybavením  a odbornou literatúrou 46 0% 0,0
N.22 Vymožiteľnosť práva Umožniť odklad splatnosti DPH a dane z príjmov pri dlžníkom riadne a včas neuhradených pohľadávkach 44 0% 0,0
N.23 Vymožiteľnosť práva Namiesto prijímania nových sudcov investovať viac do administratívnej podpory sudcov, aby tí mali viac času na reálne posudzovanie právnej stránky sporu a boli menej zahltení administratívou 42 0% 0,0
N.24 Vymožiteľnosť práva Zabezpečiť väčšiu nezávislosť sudcov od sudcovskej hierarchie; vhodne prerozdeliť kompetencie predsedov súdov na sudcovské rady (grémiá okresných súdov, kolégiá krajských súdov) s cieľom zamedziť svojvoľnému rozhodovaniu predsedov súdov 41 0% 0,0
N.25 Vymožiteľnosť práva Znížiť zaťaženosť poverených prokurátorov, policajtov a vyšetrovateľov na útvaroch vyšetrovania ekonomickej trestnej činnosti presunutím časti personálnych kapacít z okresov s menším výskytom kriminality na vyťažené mestské okresy 34 0% 0,0
N.26 Vymožiteľnosť práva Prehodnotiť systém odmeňovania príslušníkov Policajného zboru tak, aby bolo pre vyšetrovateľov motivujúce púšťať sa aj do riešenia bežných prípadov ekonomickej kriminality 33 0% 0,0
Z.01 Zdravotníctvo Definovať základný balík zdravotnej starostlivosti poskytovaný zo základného (solidárneho) zdravotného poistenia 59 0% 0,0
Z.02 Zdravotníctvo Definovať minimálnu sieť poskytovateľov solidárnej zdravotnej starostlivosti v užšom rozsahu, ako je to v súčasnosti 54 0% 0,0
Z.03 Zdravotníctvo V zdravotníctve odporúčame užívateľsky komfortným spôsobom zverejňovať čakacie listiny na odkladnú zdravotnú starostlivosť, merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť zdravotníckych zariadení (napríklad pravidelne zostavovať rebríčky zdravotných poisťovní a nemocníc z pohľadu ich kvality a efektívnosti) a najmä rozdeliť na čo má pacient právo na základe povinného zdravotného poistenia a čo si musí zaplatiť, prípadne na čo sa môže pripoistiť 54 25% 13,4
Z.04 Zdravotníctvo Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na povinné komerčné poistenie 33 0% 0,0