Názory a analýzy

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa rozhodla pre svojich účastníkov a sympatizantov zriadiť stránku, prostredníctvom ktorej chce prezentovať svoje názory k aktuálnym témam týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Táto stránka má upriamiť pozornosť verejnosti na problémy, ktoré sa v podnikateľskom prostredí vyskytujú a pokúsiť sa rozpútať odbornú diskusiu s kompetentnými inštitúciami, ktorej výsledkom by boli konkrétne opatrenia vedúce k zlepšovaniu podmienok na podnikanie.

‚ nazory_a_analyzy‘, ‚posts_per_page‘ => -1 ));
if (have_posts()) :
while (have_posts()) :
$i++;
the_post();
$this_date = get_the_date();
$year = substr(get_the_date(), -4);
if ($year != $last_year)
{
$last_year = $year;
echo(‚

‚.$last_year.‘

‚);
}
if ($i <= 5) { echo('

‚);
the_title();
echo(‚
(‚ . $this_date . ‚)

‚);
the_excerpt();
}
else
{
echo(‚‚);
the_title();
echo(‚
(‚ . $this_date . ‚)
‚);
}
endwhile;
endif;
wp_reset_query();
?>