Prezident PAS/The President of BAS

Prezident je najvyšším predstaviteľom PAS. Jeho hlavnou povinnosťou je zastupovať PAS navonok.  Prezident je volený na obdobie dvoch rokov.

The President is the highest representative of BAS. His main responsibility is to represent BAS. The President is elected for a two-year period.

Ing. Ivan Košalko, MBA

Ivan Košalko je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative). Pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností.

Ivan Košalko is a graduate of Faculty of Chemical and Food Technology of Slovak University of Technology and Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. He is a holder of SMC Strategy Management Collaborative certificate. For more than 21 years he was working in different statutory and manager positions within a group PPC Insulators. Today he is the owner of Košalko Consulting Ltd. and provides services aimed at leader and managerial skills development.