Výkonný riaditeľ PAS/Executive director of BAS

Výkonný riaditeľ riadi aktivity PAS. Koordinuje činnosť Rady PAS. Spolu s prezidentom zastupuje PAS navonok. Výkonný riaditeľ je volený členmi PAS na obdobie dvoch rokov. Výkonný riaditeľ PAS je zároveň členom Rady PAS.

The executive director controls the activities of BAS. He coordinates activities of the Policy Board. Along with the President, they represent BAS. Executive director is elected by BAS members for a two-year period. The executive director of BAS is a member of the Policy Board as well.

Výkonným riaditeľom PAS je od 1. septrembra 2021 Martin Lidaj. Since September 1st 2021, the executive director of BAS has been Martin Lidaj.

Martin Lidaj absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po vysokej škole si doplnil vzdelanie štúdiom MBA a LL.M. v odbore verejná správa. Pracoval na manažérskych pozíciách súkromných spoločností, pôsobil v miestnej samospráve, má skúsenosti aj s prácou v štátnej správe. V roku 2010 založil a do roku 2015 viedol internetovú spravodajskú televíziu TV REGION.

Mr. Martin Lidaj graduated the Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava. After college, he completed his education with MBA and LL.M. in the field of public administration. He worked in managerial positions in private companies, he worked in local government and he also has experience in working in state administration. In 2010, he founded and until 2015 led the internet news television TV REGION.

tel.: +421 905 505 327
email: pas(@)alianciapas.sk