Primus/Pessimus 2020 – Rada PAS

obdobie rok 2020

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť elektronickú verziu formulára pre účely hodnotenia zákonov prijatých/navrhnutých v roku 2020 do Národnej rady SR na základe ktorého vytvoríme rebríček najlepších a najhorších návrhov zákonov v roku 2020. Na základe rebríčka udelíme cenu Primus/Pessimus.

Predkladateľovi najlepšieho zákona zašleme cenu Primus a predkladateľovi najhoršieho zákona cenu Pessimus, a to aj s odborným zdôvodnením, pričom výsledky zašleme všetkým parlamentným stranám, vláde, predsedovi národnej rady a prezidentke a budeme ich aj mediálne propagovať.

Kontakt

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Novela zákona o zavedení trinásteho dôchodku
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie trinásteho dôchodku, pričom každému poberateľovi bude vyplatená priemerná suma (sólo) dôchodku daného druhu. Aj v prípade súbehových dôchodkov, t. j. starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku v kombinácii s vdovským/vdoveckým/sirotským dôchodkom sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Zároveň trinásty dôchodok nahradí poskytovanie vianočného príspevku.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Novela zákona o sociálnom poistení
Zámerom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a
ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v čase epidémie/pandémie Covid-19.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zámerom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom,
podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia
povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Novela zákona o sociálnom poistení
Cieľom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo
núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6)  Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zámerom návrhu zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ)
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Novela zákona ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.
Cieľom návrhu zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8) Novela zákona o sociálnom poistení
Zámerom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie
alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zámerom zákona je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom,
ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Novela zákona o finančných opatreniach
Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov korona krízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11)  Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
Zámerom návrhu zákona je preto prijať nevyhnutné legislatívne úpravy reagujúce na situáciu odrážajúcu výrazný pokles ekonomickej aktivity vyvolaný pandémiou COVID-19 a najmä zabezpečiť finančné krytie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ako aj zohľadniť výpadok príjmov štátneho rozpočtu v roku 2020.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
13) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zámerom predloženého vládneho návrhu zákona je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu – neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, t. j.  pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
14) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zámerom návrhu zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelou zákona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú finančnej správe pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
15) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.
Cieľom predkladaného materiálu je stabilizovať systém, aby sa neopakovala situácia zo začiatku roka 2020, uviesť podrobnosti k nakladaniu s odpadom z iných zdrojov a zároveň posunúť účinnosť nevykonateľných ustanovení o úprave cenníkov organizácií zodpovednosti výrobcov z dôvodu absencie harmonizovaných pravidiel na úrovni Európskej únie a povinnosti viesť elektronickú evidenciu z dôvodu nedostatku času prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového hospodárstva ako i z dôvodu pandemického ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaci posun pripravenosti testovacích, integračných a produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov o šesť mesiacov. Navrhovanými úpravami by sa malo zabezpečiť sfunkčnenie systému nakladania s odpadom
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
16) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Cieľom návrhu zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky vzhľadom na osobitný nepredvídateľný vývoj v roku 2020, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
17) Novela zákona o sociálnom poistení
Cieľom návrhu zákona je vytvorenie a zavedenie režimu správy majetku, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, daňovom konaní, prípadne v iných procesoch v rámci verejnej správy. Navrhovaná právna úprava vymedzuje štátne orgány, ktoré sú zodpovedné za správu zaisteného majetku, správcu zaisteného majetku a rovnako stanovuje práva a povinnosti osôb dotknutých rozhodnutím o zaistení majetku. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zavádzajú nové zaisťovacie inštitúty (napr. zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu), ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Od návrhu zákona sa očakáva efektívnejší prístup štátnych orgánov pri zmrazovaní majetku tam, kde je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu najmä trestného konania.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
18) Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je zaviesť 13. dôchodok a jeho vyplatenie všetkým poberateľom dôchodkových dávok, tak aby najvyššiu sumu 13. dôchodku dostali poberatelia s nižšími dôchodkami a aby s narastajúcim dôchodkovým príjmom suma 13. dôchodku klesala. Cieľom je taktiež zohľadňovať celkový dôchodkový príjem. Vzorec na výpočet sumy trinásteho dôchodku v roku 2020 až 2023 je nastavený tak, aby v porovnaní so sumami vianočného príspevku na základe mechanizmu z roku 2019, boli sumy pre rok 2020 až 2023 vyššie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
19) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Transpozíciou ustanovení týchto smerníc, ktoré zavádzajú osobitné úpravy pri dodaní služieb, predaji tovaru na diaľku a predaji tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa predpokladá zabezpečenie jednotného postupu zo strany členských štátov EÚ, zvýšený výber DPH, jej spravodlivejšie rozdelenie v rámci členských štátov EÚ a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
20) Vládny návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
Cieľom návrhu zákona je zrušenie zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode s účinnosťou od 1. januára 2021.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
21) Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vykonať súčasne navrhované ústavné zmeny a naplniť programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, a to v týchto smeroch:

 • reformovať zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky,
 • zaviesť previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • zaviesť vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a upraviť status sudcov všeobecných súdov,
 • zriadiť Najvyšší správny súdy Slovenskej republiky a v nadväznosti na to nanovo nastaviť právomoci Ústavného súdu Slovenskerepubliky,
 • nahradiť inštitút justičného čakateľa odbornou justičnou stážou,
 • zrušiť odmeny sudcov a prokurátorov a časovo obmedziť prijímanie príplatku k nemocenskému.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
22) Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je:

 • reformu zloženia a pôsobnosti súdnej rady vrátane profesionalizácie funkcie podpredsedu súdnej rady,
 • previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • reforma kreovania ústavného súdu,
 • úpravu niektorých pravidiel konania pred ústavným súdom, najmä zavedenie možného prepojenia konania o sťažnosti fyzických a právnických osôb s konaním o súlade právnych predpisov, vrátane zamedzenia rozhodovanie o súlade ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“),
 • zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov ústavného súdu a úprava statusu sudcov všeobecných súdov formou novej úpravy tzv. rozhodovacej imunity sudcov, zrušenia súhlasu s trestným stíhaním sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako aj úpravy prekladania sudcov pri zmenách v sústave všeobecných súdov,
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
23) Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. opatrenia zamerané proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu:
  • zavedenie pravidiel pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností, tzv. CFC spoločností aj u fyzických osôb,
  • transpozícia smernice EÚ týkajúca sa reverzných hybridných nesúladov,
 2. propodnikateľské opatrenia:
  • oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s pandémiou a príspevkov poskytnutých Ministerstvom kultúry SR na zamedzenie negatívnych dôsledkov spôsobených pandémiou,
  • opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov,
  • zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce,
 3. ďalšie opatrenia:
  • zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu,
  • zmeny pri uplatňovaní 15 % sadzbe dane,
  • zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu,
  • vypustenie opatrení týkajúcich sa oblasti kúpeľníctva,
  • vypustenie zvýhodneného odpisovania tzv. podnikového bývania,
  • posun účinnosti automatickej registrácie na daň z príjmov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
24)  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Cieľom je zjednodušiť živnostenské oprávnenie v rôznych oblastiach.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
Meno respondenta:
Funkcia:
Podnik:
E-mail:

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.