Primus/Pessimus 2020

Vážená respondentka, Vážený respondent,

dovolili sme si pre Vás pripraviť formulár pre účely hodnotenia zákonov prijatých/navrhnutých v roku 2020 do Národnej rady SR na základe ktorého vytvoríme rebríček najlepších a najhorších návrhov zákonov v roku 2020. Na základe rebríčka udelíme cenu Primus/Pessimus.

Predkladateľovi najlepšieho zákona zašleme diplom Primus a predkladateľovi najhoršieho zákona diplom Pessimus, a to aj s odborným zdôvodnením prečo je jeho návrh najlepší alebo najhorší zo sledovaných v danom roku. Výsledky zašleme všetkým parlamentným stranám, vláde, predsedovi národnej rady a prezidentke a budeme ich aj mediálne propagovať.

Informácia pre respondentov: Kliknutím na návrh zákona sa Vám v novom okne otvorí podrobnejšia informácia o zákone.

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR. Viac informácií na stránke PAS.

Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2021.

Miera súhlasu – podobne ako pri hodnotení položiek indexu IPP je možné pri každom opatrení zaznačiť hodnotu v intervale od -3 (absolútny nesúhlas s opatrením) až po +3 (úplný súhlas).
Dôležitosť – vyjadruje, aký veľký vplyv má hodnotené opatrenie na fungovanie Vašej spoločnosti, resp. chod celého hospodárstva. Pohybuje sa v rozmedzí od 0% (zanedbateľný vplyv) po 100% (zásadný vplyv).
1) Novela zákona o zavedení trinásteho dôchodku
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie trinásteho dôchodku, pričom každému poberateľovi bude vyplatená priemerná suma (sólo) dôchodku daného druhu. Aj v prípade súbehových dôchodkov, t. j. starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku v kombinácii s vdovským/vdoveckým/sirotským dôchodkom sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Zároveň trinásty dôchodok nahradí poskytovanie vianočného príspevku.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
2) Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zámerom zákona je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom,
ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
3) Novela zákona o finančných opatreniach
Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov korona krízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
4) Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
5) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
Zámerom návrhu zákona je preto prijať nevyhnutné legislatívne úpravy reagujúce na situáciu odrážajúcu výrazný pokles ekonomickej aktivity vyvolaný pandémiou COVID-19 a najmä zabezpečiť finančné krytie opatrení zameraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ako aj zohľadniť výpadok príjmov štátneho rozpočtu v roku 2020.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
6) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zámerom predloženého vládneho návrhu zákona je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu – neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, t. j.  pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
7) Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.
Cieľom predkladaného materiálu je stabilizovať systém, aby sa neopakovala situácia zo začiatku roka 2020, uviesť podrobnosti k nakladaniu s odpadom z iných zdrojov a zároveň posunúť účinnosť nevykonateľných ustanovení o úprave cenníkov organizácií zodpovednosti výrobcov z dôvodu absencie harmonizovaných pravidiel na úrovni Európskej únie a povinnosti viesť elektronickú evidenciu z dôvodu nedostatku času prípravu integrácie externých informačných systémov s informačným systémom odpadového hospodárstva ako i z dôvodu pandemického ochorenia COVID-19 a s tým súvisiaci posun pripravenosti testovacích, integračných a produkčných prostredí pre pripojenie sa externých informačných systémov o šesť mesiacov. Navrhovanými úpravami by sa malo zabezpečiť sfunkčnenie systému nakladania s odpadom.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
8)Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je zaviesť 13. dôchodok a jeho vyplatenie všetkým poberateľom dôchodkových dávok, tak aby najvyššiu sumu 13. dôchodku dostali poberatelia s nižšími dôchodkami a aby s narastajúcim dôchodkovým príjmom suma 13. dôchodku klesala. Cieľom je taktiež zohľadňovať celkový dôchodkový príjem. Vzorec na výpočet sumy trinásteho dôchodku v roku 2020 až 2023 je nastavený tak, aby v porovnaní so sumami vianočného príspevku na základe mechanizmu z roku 2019, boli sumy pre rok 2020 až 2023 vyššie.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
9) Vládny návrh zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
Cieľom návrhu zákona je zrušenie zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode s účinnosťou od 1. januára 2021.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
10) Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vykonať súčasne navrhované ústavné zmeny a naplniť programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, a to v týchto smeroch:

 • reformovať zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky,
 • zaviesť previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • zaviesť vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a upraviť status sudcov všeobecných súdov,
 • zriadiť Najvyšší správny súdy Slovenskej republiky a v nadväznosti na to nanovo nastaviť právomoci Ústavného súdu Slovenskerepubliky,
 • nahradiť inštitút justičného čakateľa odbornou justičnou stážou,
 • zrušiť odmeny sudcov a prokurátorov a časovo obmedziť prijímanie príplatku k nemocenskému.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
11) Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je:

 • reformu zloženia a pôsobnosti súdnej rady vrátane profesionalizácie funkcie podpredsedu súdnej rady,
 • previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti,
 • reforma kreovania ústavného súdu,
 • úpravu niektorých pravidiel konania pred ústavným súdom, najmä zavedenie možného prepojenia konania o sťažnosti fyzických a právnických osôb s konaním o súlade právnych predpisov, vrátane zamedzenia rozhodovanie o súlade ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“),
 • zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov ústavného súdu a úprava statusu sudcov všeobecných súdov formou novej úpravy tzv. rozhodovacej imunity sudcov, zrušenia súhlasu s trestným stíhaním sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako aj úpravy prekladania sudcov pri zmenách v sústave všeobecných súdov.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
12) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Cieľom je zjednodušiť živnostenské oprávnenie v rôznych oblastiach.
-3 -2 -1 0 1 2 3
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Kontakt (nie je podmienkou):

Meno respondenta:
Email

Ďakujeme Vám za vyjadrenie názoru na kvalitu zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia na Slovensku. Podnikateľská aliancia Slovenska informuje verejnosť o názoroch podnikateľov na kvalitu a stav podnikateľského prostredia ako aj legislatívy a zároveň vďaka Vašim odpovediam je schopná ovplyvňovať podnikateľské prostredie v zmysle svojich zásad pozitívnym smerom, na prospech všetkých podnikateliek a podnikateľov a tým aj občianok a občanov SR.

Radi by sme Váš čas a záujem odmenili. Odmenou je kniha publicistu a novinára Jozefa Hajka. Dvoch z vás vyžrebuje výkonný riaditeľ PAS z tých účastníkov, ktorí nám zanechajú svoj email. Uvedomujeme si, že Váš čas venovaný tejto aktivite je drahší ako spomínaná odmena a aj preto veríme, že tento náš počin zoberiete s nadhľadom.