Profil PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska

 • PAS je podnikateľská asociácia združujúca vybrané podniky pôsobiace v SR, ktoré ročne dosahujú tržby na úrovni 10 mld. € a zamestnávajú približne 50 tisíc pracovníkov.
 • PAS vznikla v novembri 2001 z iniciatívy inštitútu INEKO a Centra pre hospodársky rozvoj; je teda spoločným projektom neziskového a komerčného sektora. PAS sa hlási k princípom etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti v podnikaní.
 • Hlavným cieľom PAS je zlepšovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja.
 • Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.
 • Všetky výstupy PAS sú v plnom rozsahu zverejňované a dostupné pre všetkých, ktorí o ne prejavia záujem.

Čomu sa venuje aliancia?

 • Monitorovaniu a pripomienkovaniu hospodárskych opatrení vlády a legislatívneho procesu
 • Analyzovaniu a vydávaniu stanovísk k vybraným témam podnikateľského prostredia
 • Pravidelnému monitoringu podmienok na podnikanie cez Index podnikateľského prostredia
 • Hodnoteniu vplyvu schválených zákonov na podnikanie
 • Spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom pri zostavovaní Správy o globálnej konkurencieschopnosti
 • Monitorovaniu aktivít európskych inštitúcií v oblasti podnikateľského prostredia
 • Informovaniu o princípoch a význame podnikateľskej etiky
Tematické zameranie projektov PAS:
 • Zlepšovanie pracovnej legislatívy
  Participácia na novelizáciách Zákonníka práce (2002, 2007 a 2010)
 • Komplexný audit bariér podnikania s návrhmi na ich elimináciu
  Správa o stave podnikateľského prostredia v SR (2002, 2003, 2006, 2010)
 • Zlepšovanie vymožiteľnosti práva a funkčnosti súdnictva
  Návrh legislatívnych zmien na zlepšenie súdnictva(2004), Zamedzenie nekalého podnikania (2011)
 • Zefektívňovanie sociálneho systému
  10+1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému (2007), Vplyv sociálneho systému na motiváciu pracovať (2007), Kalkulačka celoživotných príjmov (2008)
 • Zlepšovanie daňovo-odvodovej regulácie
  Možnosti ďalšieho znižovania odvodového zaťaženia  v  SR (2004), Zjednodušenie odvodového systému 25-10-3 (2009), Reformná odvodová kalkulačka (2011) Kalkulačka čistých príjmov podnikateľov v roku (2013)
 • Monitorovanie miestnych daní z nehnuteľností
  Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností (každoročne od roku 2005)
 • Predvolebná analýzy programov politických strán a formulácia priorít pre novú vládu
  Hodnotenie volebných programov politických strán z hľadiska priorít podnikateľského prostredia (2006,2010,2012) a Wish List (2006,2010,2012)
 • Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v regiónoch SR
  Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie (2005), Konkurencieschopné regióny 21 (2011)
 • Podpora dodržiavania etických princípov v podnikaní
  Etický kódex pre zavedenie eura (2006), Etický kódex proti nekalému podnikaniu (2011)
 • Boj proti korupcii
  Protikorupčná iniciatíva PAS (2013)

Prečo podporovať PAS?

 • Pretože každá moderná obchodná spoločnosť sa popri dosahovaní ekonomických cieľov zaujíma aj o zlepšovanie prostredia, v ktorom pôsobí, k čomu PAS svojimi aktivitami prispieva.
 • Pretože PAS má ako jedno z mála podnikateľských združení vlastnú analytickú jednotku a vo svojich analýzach sa pravidelne opiera o praktické skúsenosti podnikateľov a analytické kapacity tretieho sektora.
 • Pretože PAS zverejňuje všetky svoje výstupy (analýzy, stanoviská, štúdie) v plnom rozsahu, aby ich zdarma sprístupnila v prospech verejnosti.
 • Pretože PAS svoje názory a požiadavky komunikuje otvorene a presadzuje čestným spôsobom  prostredníctvom médií a otvorenou komunikáciou s členmi vlády a vedúcimi politikmi všetkých parlamentných strán.
 • Pretože PAS si za 12 rokov svojej existencie vybudovala stabilnú pozíciu medzi podnikateľskými organizáciami, je široko vnímaná a rešpektovaná politikmi a médiami.
 • Pretože PAS sa ako jedno z mála podnikateľských združení pravidelne vyjadruje k vývoju podnikateľského prostredia, upozorňuje na jeho nedostatky a predkladá politikom konštruktívne názory a návrhy na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
 • Pretože PAS má kredit organizácie združujúcej čestných podnikateľov, ktorí majú záujem prispievať svojimi názormi k rozvoju zodpovedného podnikania na Slovensku, čím chcú podporiť rast hospodárstva a životnej úrovne obyvateľov Slovenska.

Členstvo v PAS

Členstvo v PAS je podmienené úhradou ročného členského poplatku a participáciou na aktivitách a rozhodovacom procese v PAS (v časovom vyjadrení ide približne o 10 až 15 hodín za rok).

Benefity, ktoré PAS členom poskytuje majú skôr nepriamu povahu vyplývajúce z identifikácie a poukazovania na bariéry podnikania a z čiastočného zníženia transakčných nákladov podnikania v prípade presadenia vybraných odporúčaní. Medzi priame benefity patrí možnosť navrhovať témy, ktorým sa má PAS analyticky venovať, spolurozhodovanie o interných veciach PAS a prednostná účasť na podujatiach PAS.

Tabuľka členských poplatkov na rok 2014

Kategória Ročný poplatok (v €)
Fyzická osoba, firma s ročnými tržbami do 33 tis. € 20,-
Firma s ročnými tržbami od 33 tis. do 330 tis. € 80,-
Firma s ročnými tržbami od 330 tis. do 3,3 mil. € 200,-
Firma s ročnými tržbami od 3,3 mil. do 33 mil. € 800,-
Firma s ročnými tržbami od 33 mil. do 330 mil. € 2.000,-
Firma s ročnými tržbami nad 330 mil. € 4.000,-