Zákonník práce – pripomienky a analýzy PAS

Pripomienky Podnikateľskej aliancie Slovenska k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

k verzii na rokovanie vlády dňa 18.04.2007.
PRIPOMIENKA K BODU 2:
Ochranu osobných údajov rieši samostatný zákon; Zamestnávateľ (ďalej len „ZĽ“) platí zamestnanca (ďalej len „ZCa“) zo svojich prostriedkov a preto musí mať právo na kontrolu pri práci; „osobitná povaha činnosti“ je vágny pojem – ak bude ZĽ chcieť kontrolovať ZCa, tak si v rámci tohto pojmu nájde zdôvodnenie a opatrenie sa minie účinku; povinnosť „priamo informovať zamestnanca o kontrole“ je akceptovateľná; v ustanovení chýba kontrola e-mailu a internetu;
Návrh PAS:
ALT1: vypustiť novelizačný bod
ALT2: ponechať z tohto bodu len povinnosť ZĽa informovať ZCa o rozsahu a spôsobe kontroly na pracovisku

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 4:
Výklad a kontrola ustanovenia bude veľmi problematická; skomplikuje sa outsorcing; zníži sa rozsah práce pre živnostníkov – opatrenie bude mať vplyv na zvýšenie nezamestnanosti; zvýšené náklady podnikov budú mať negatívny dopad na tvorbu nových pracovných miest, zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok ZCov.
Návrh PAS: vypustiť bod 2 a 3

PRIPOMIENKA K BODU 5:
Lepšie podmienky sa mohli dohodnúť aj doteraz – bez dikcie ZP. Dohodnutie lepších podmienok automaticky rieši konkurencia na pracovnom trhu. Zdôvodnenie nutnosti zavedenia tohto ustanovenia v dôvodovej správe je nedostatočné; ustanovenie formálne predlžuje ZP, nebude mať žiadne praktické dopady a odvádza pozornosť od podstatných a relevantných ustanovení ZP.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod

PRIPOMIENKA K BODU 11:
Ustanovenie presnejšie definuje zákaz práce školopovinných detí; dopad na ZĽov bude zanedbateľný; Je potrebné odstrániť nesúlad medzi prvou a druhou vetou, ktorých sa najprv (akákoľvek) práca zakazuje a následne „ľahká práca“ povoľuje za určitých podmienok.
Návrh PAS: odstrániť nesúlad v 1. a 2. vete – „práca je zakázaná“ vs. “ môžu vykonávať len ľahké práce“

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 14:
Ustanovenie prenáša problém platobnej neschopnosti ZĽa na verejné rozpočty. Nároky ZCov by však v tomto prípade mal riešiť konkurzný zákon.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod; prednostné nároky zamestnancov upraviť v zákone o konkurze a reštrukturalizácii

PRIPOMIENKA K BODU 22:
O bezpečnostných predpisoch by mal rozhodnúť ten, kto nesie zodpovednosť za zdravie zamestnancov; zástupcovia zamestnancov môžu pripomienkovať predpisy aj bez toho aby to bolo ustanovené v zákone a v prípade zlých predpisov sa môžu obrátiť na inšpektorát práce.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod

PRIPOMIENKA K BODU 24:
Pojem „porovnateľný zamestnanec“ narúša zmluvnú voľnosť. Aj keby bol nový ZC ochotný pracovať za polovičnú mzdu, tak mu ZĽ musí dať mzdu, akú dostávajú „porovnateľní zamestnanci“.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 26:
Zmena písmena c) znemožní zamestnávanie ľudí na projektové typy práce.; zmena spôsobí problémy ZĽom, no rovnako aj proti ZCom (napr.: ľudia budú nútení byť pol roka po skončení pracovného pomeru doma alebo hľadať iný spôsob nahradenia pracovného pomeru).

Opatrenie zužuje skupinu ľudí s ktorými možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť PP na dobu určitú. Najväčšie problémy vzniknú malým podnikateľom (ods. 5 písm. f); zvýšenie obštrukcií pri zamestnávaní invalidov znamená nižšiu flexibilitu čo povedie k rast opatrnosti ZĽov a menšieho počtu ponúknutých pracovných miest.

Aj napriek tomu, že Smernica č. 99/70/ES obsahuje taxatívne určené podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú, smernica nie je záväzná v celom rozsahu a obsahu, ale záväzný je jej cieľ. V zmysle uvedeného navrhujeme ponechať doteraz platné ustanovenia ZP týkajúce sa uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú, ktoré sa v praxi ukázali ako vhodná forma existencie niektorých profesií.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie § 48

PRIPOMIENKA K BODU 27:
v opatrení je zlá jazyková formulácia – spojku „s“ treba nahradiť „oproti“;
Návrh PAS: slová „s porovnateľným zamestnancom“ nahradiť „oproti porovnateľnému zamestnancovi“

PRIPOMIENKA K BODU 28:
Čím viac sa zníži flexibilita prepúšťania pri kratšom pracovnom čase, tým menej sa bude tento inštitút využívať v praxi; už dnes sa v porovnaní s EÚ krajinami využíva veľmi málo; ZĽ uprednostní radšej inú alternatívu ako pracovný pomer, napr. dohody, z ktorých sa navyše neodvádzajú odvody.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 30:
Ods. 4 sa vylučuje s ods.1); pracovné podmienky domáckeho zamestnanca a riadneho zamestnanca sa ťažko porovnávajú a preto bude prakticky nemožné posudzovať mieru znevýhodnenia; pracovné podmienky by sa mali dohodnúť dobrovoľne pri podpise pracovnej zmluvy.
Návrh PAS: vypustiť navrhovaný ods. 4 § 52

PRIPOMIENKA K BODU 37:
Dohadovanie uvedených záležitostí je duplicitné k § 58 ods. 3 a spôsobia zbytočnú administratívu navyše pre podnikateľov; Dočasné pridelenie možno robiť formou trojstranných dohôd.
Návrh PAS: zosúladiť novelizačný bod s § 58 ods. 3 a odstrániť duplicity formou trojstranných dohôd o dočasnom pridelení.

PRIPOMIENKA K BODU 38:
Opatrenie zvýši ochranu podnikateľov pred útekom prepusteného zamestnanca; ustanovenie treba doštylizovať, aby bolo jasné že prepustený zamestnanec má platiť; doplniť aj sankciu za bezdôvodné ukončenie pracovného pomeru (ak zamestnanec ani nedá výpoveď, ale nenastúpi do práce, dochádza k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnanca bez udania dôvodu a opory v zákone a neplynie výpovedná doba. Navrhované znenie počíta len s tým, že dôjde k daniu výpovede).
Návrh PAS: novelizačný bod znie: (3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa alebo bezdôvodne ukončí pracovný pomer, má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu v sume násobku mesiacov výpovednej doby a priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca.

PRIPOMIENKA K BODU 45:
Ustanovenie ukladá ZĽom zbytočnú administratívnu povinnosť, zvyšuje obštrukcie na výstupe z trhu práce a tým pádom sa zvyšujú aj bariéry na vstupe pre zdravotne postihnutých!
Návrh PAS: vypustiť zo ZP § 66

PRIPOMIENKA K BODU 49:
Zrušenie možnosti okamžitého skončenia PP na dobu určitú bez udania dôvodu, hoci za cenu preplatenia doby od skončenia PP do termínu riadneho ukončenia PP znižuje flexibilitu a ide proti ZĽom a rovnako aj proti ZCom.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať ods. 4

PRIPOMIENKA K BODU 52:
Ustanovenie zvýši administratívu pre podniky bez zástupcov zamestnávateľov; prerokovanie spôsobí demotiváciu dotknutých zamestnancov; nesúlad s ods. 4 v §73 ktorý hovorí o prerokovaní len so zástupcami zamestnancov.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 55:
Ustanovenie skomplikuje ukončenie pracovného pomeru. Náklady na prepúšťanie sa prakticky zdvojnásobia a negatívny dopad tak môžu pocítiť aj ZCi, ktorí v reštrukturalizovanej firme zostávajú. V navrhovanom § 76 ods. 2 ide o neopodstatnené ustanovenie, ktoré nahrádza komerčné životné poistenie; neprimeraná výška odstupného nie je zdôvodnená; neskúma sa miera zavinenia zamestnancom;
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 62:
Ustanovenie ruší možnosť rokovať priamo so ZCom pokiaľ sú v podniku odbory (doteraz mal ZĽ možnosť voľby s kým bude rokovať) a zvyšuje riadiace právomoci zástupcov zamestnancov, ktorí nenesú podnikateľské riziko ani nevkladajú kapitál do podnikania.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 63:
Ustanovenie ruší možnosť rokovať priamo so ZCom pokiaľ sú v podniku odbory (doteraz mal ZĽ možnosť voľby s kým bude rokovať) a zvyšuje riadiace právomoci zástupcov zamestnancov, ktorí nenesú podnikateľské riziko ani nevkladajú kapitál do podnikania.

V záujme flexibility a rozvoja podnikateľskej činnosti a tým aj udržania zamestnanosti navrhujeme záverečnú časť vety „ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce“ vypustiť a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, ktoré je predmetom tohto ustanovenia, ponechať na dohode zamestnávateľa so zamestnancami.
Návrh PAS: prvá veta § 87 ods. 2 znie: Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov.

PRIPOMIENKA K BODU 65:
Ustanovenie zvýši vplyv odborov na riadení; pružný pracovný čas je pre ZCov všeobecne výhodnejší a preto je vyžadovanie dohody so zástupcami zamestnancov neopodstatnené.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 70:
Vypustenie možnosti skrátenia odpočinku na základe dohody medzi ZĽom a ZCom znižuje flexibilitu pracovných vzťahov; obmedzuje možnosti dobrovoľnej dohody.
Návrh PAS: ponechať súčasné znenie ods. 2 a navrhované doplnenie textu pripojiť ako poslednú vetu odseku

PRIPOMIENKA K BODU 72:
Ustanovenie prináša neopodstatnené posilňovanie vplyvu odborov – doteraz stačilo „rokovať“ a bol možný výber s kým sa bude rokovať – či so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancom.
Návrh PAS: § 93 ods. 3 znie: Ak z prevádzkových dôvodov nemožno rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do dvoch mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 73 (§ 96 ods. 3):
Ustanovenie zásadne zvyšuje náklady ZĽov na pracovnú pohotovosť, nakoľko budú musieť platiť ZCovi za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku hodinovú mzdu, kým doteraz bol dolný limit 50 % minimálneho mzdového nároku.
Návrh PAS: § 96 ods. 3 znie: (3) Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa odseku 2 patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške 50 % minimálneho mzdového nároku v Sk za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (§ 120). Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi mzda podľa prvej vety a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzda nepatrí.

PRIPOMIENKA K BODU 77 a 78:
Matematickým prepočtom dovolenky na ročný fond pracovného času vychádza jedna dvanástina dovolenky na 21,75 odpracovaných dní; ustanovenie spôsobí neopodstatnené zvyšovanie nákladov ZĽov.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 91:
Vypustenie § 126 znamená povinnosť ZĽov platiť mzdu aj za nepodarky zavinené chybou ZCa; zníži sa tým motivácia ZCa predchádzať výrobe nepodarkov a ZĽ môže byť poškodzovaný bez možnosti kompenzácie.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 97:
Ustanovenie zvyšuje vplyv zástupcov zamestnancov na riadení podnikov napriek tomu, že nenesú podnikateľské riziko ani nevkladajú kapitál do podnikania;
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 119:
Vypustením § 163 vznikne komplikácia v praxi – v prípade rušenia podniku nebude možné dať osobám uvedeným v tomto §.
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 123:
Návrh PAS: samostatne upraviť výšku náhrady škody pre zamestnancov, ktorí majú povinnosť uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu

PRIPOMIENKA K BODU 124:
Po vypustení § 190 sa obmedzia možnosti sankcionovať nedbanlivosť ZCov; zníži sa motivácia pracovať dôkladne; nedbanliví ZCi budú môcť vyrobiť nepodarok / poškodiť pri tom stroje bez priamej hrozby sankcie;
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie

PRIPOMIENKA K BODU 136 (§ 228a ods. 1):
10 hodinový týždenný limit je príliš nízky a skomplikuje využívanie dohôd o pracovnej činnosti v praxi;
Návrh PAS: zmeniť v novelizačnom bode číslovku „10“ na „20“

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA K BODU 137:
Zástupcovia ZCov by nemali mať spolurozhodovaciu právomoc nakoľko nenesú riziko ani zodpovednosť a nevkladajú do podnikania kapitál; ustanovenie zavedie obrovský nepomer medzi právomocami odborov a zamestnaneckých rád bez akéhokoľvek zohľadnenia/porovnania reprezentatívnosti odborovej organizácie a zamestnaneckej rady;
Návrh PAS: vypustiť novelizačný bod a ponechať súčasné znenie