Názory a analýzy

Nemeniť pravidlá valorizácie minimálnej mzdy

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) nesúhlasí s novelou zákona o minimálnej mzde, ktorou chce vláda zásadným spôsobom zmeniť mechanizmus valorizácie minimálnej mzdy.

Kým dnes platí, že ak sa na novej výške minimálnej mzdy sociálni partneri nedohodnú, minimálna mzda sa zvýši o percento rastu priemernej mzdy v hospodárstve, podľa navrhnutej novely by mohla vláda administratívne určiť aj vyššie percento valorizácie. Novelou sa má zrušiť najdôležitejší prvok dnes platného zákona o minimálnej mzde, ktorým je jednoduchý a predvídateľný mechanizmus valorizácie a za ktorý v minulom roku hlasovalo 80 koaličných a 42 opozičných poslancov. Predmetná novela spolu s viacerými avizovanými zámermi vlády zvyšuje neistotu a nepredvídateľnosť vývoja podnikateľského prostredia na Slovensku a vysiela smerom k investorom ďalší negatívny impulz, ktorý znižuje investičnú atraktivitu krajiny. PAS zároveň upozorňuje, že návrh novely zákona nebol predložený do riadneho pripomienkového konania, čím nevznikol priestor na verejnú diskusiu pred jeho schválením na rokovaní vlády SR.

Administratívne zvyšovanie minimálnej mzdy bez zohľadnenia ekonomických možností podnikateľských subjektov môže ohroziť hospodárenie podnikov orientovaných na produkciu s nižšou pridanou hodnotou. Zároveň zvyšuje bariéry vstupu nezamestnaných na trh práce, keďže dopyt po nezamestnaných, prevažne nízkokvalifikovaných ľuďoch, klesá pri zvyšujúcich sa minimálnych nákladoch na ich prácu. OECD v tohtoročnej správe o hospodárskych reformách odporúča Slovensku „udržiavať minimálnu mzdu na dostatočne nízkej úrovni, aby neohrozovala vyhliadky zamestnať sa.“ Aj súčasný systém valorizácie minimálnej mzdy zabezpečí postupný rast životnej úrovne nízkopríjmových skupín, nakoľko mzdy za ostatných sedem rokov rástli rýchlejšie ako cenová hladina a rovnaký trend je prognózovaný aj na nasledujúce roky. Je to možné vďaka rastúcej produktivite práce, vytvoreným novým pracovným miestam a zvyšujúcej sa konkurencie na trhu práce.

Súkromní podnikatelia vytvárajú až 92 % HDP Slovenskej republiky a zamestnávajú 72 % pracujúcich. Pokiaľ chce vláda udržateľným spôsobom prispieť k zvyšovaniu miezd zamestnancov, mala by systematickým odstraňovaním bariér v podnikateľskom prostredí zjednodušovať podmienky na podnikanie, od ktorých závisí dynamika rastu hospodárstva a životnej úrovne obyvateľov krajiny.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.