IPP

Podnikateľské prostredie sa naďalej rýchlo zhoršuje

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2009

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2009 opäť výrazne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 105,0 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 4,11%. Ide o dvanásty pokles hodnoty IPP v rade a zároveň o vôbec najväčší pokles v histórii indexu. Vnímané zhoršenie podnikateľského prostredia je odrazom negatívnych dopadov krízy na podnikanie a nedostatočných aktivít vlády nasmerovaných proti kríze a bariéram podnikania.

Najväčší pokles v druhom štvrťroku 2009 zaznamenala položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s rekordným poklesom o 12,07% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 46,3 bodu. Podnikatelia prostredníctvom tejto položky hodnotia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov a tiež efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Napriek výrazným negatívnym dopadom krízy na daňové príjmy štátneho rozpočtu vláda doposiaľ stále neprehodnotila výdavky a nerealizuje potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Výsledkami tejto nečinnosti sú výrazný rast štátneho dlhu a následné úvahy o zvyšovaní daní, ktoré vytvárajú negatívnu atmosféru a zneisťujú podnikateľov. Podnikateľom prekáža aj netransparentnosť v obchodných aktivitách štátu, selektívne poskytovanie štátnej pomoci vybraným podnikom a tiež miera korupcie prítomná v rozhodovacom procese o prideľovaní fondov EU.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku podnikatelia pripísali položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto položka poklesla o 10,90% na aktuálnu hodnotu 36,5 bodu. Podnikateľom prekáža nielen dlhodobo kritizovaná nízka vymožiteľnosť práva, ale aj neustála absencia jasnej koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Medzi pretrvávajúce problémy podľa názorov podnikateľov patria neistota vyplývajúca z dĺžky trvania súdnych sporov, úroveň korupcie a nedostatočná kompetentnosť a nestrannosť sudcov. Stále viac podnikateľov kritizuje aj aktuálne zmeny a vývoj v oblasti súdnictva na Slovensku.

Tretí najväčší pokles, o 9,17%, zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte s aktuálnym počtom bodov 54,5. Negatívne hodnotenie je dôsledkom regulatívnych zásahov vlády a nepredvídateľnosti nových úprav zákonov. To spolu so snahou ministerstva práce o rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na zamestnávateľov, ktorí tieto zmluvy nepodpísali má zlý vplyv na slobodné fungovanie trhu, čo v konečnom dôsledku poškodzuje ekonomiku štátu.

V súvislosti s krízou opäť výrazne poklesli položky spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov a prístup k finančným zdrojom. Tieto položky sa začali mierne zhoršovať od polovice minulého roka a od začiatku roka 2009 zaznamenávajú výrazný prepad.

Veľmi negatívne hodnotenie zaznamenali aj chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva ide najmä o výskyt korupcie a byrokracie na úradoch, nedôsledné uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom a nezrozumiteľnosť a nestálosť právnych predpisov.
Zaujímavosťou je, že podnikatelia stále viac otvorene hovoria o znižovaní výkonnosti, produktivity a ziskovosti ich podnikov. Priznávajú tiež zhoršovanie likvidity, cash-flow a schopnosti plniť záväzky. Kríza spôsobuje, že sa zhoršuje schopnosť podnikov napĺňať svoje vízie a zámery.

Najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu, čo súvisí so zavedením eura na začiatku tohto roka a menovou stabilitou, ktorú Slovensko týmto krokom získalo. Druhou najlepšie hodnotenou položkou je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo v dôsledku prepúšťania, čím sa na trhu zvýšila ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Treťou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu. K miernemu rastu prispela možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu od nového roku.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.