Názory a analýzy

Odložiť valorizáciu minimálnej mzdy

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) žiada členov Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, aby odložili diskusiu o valorizácii minimálnej mzdy na obdobie, v ktorom sa produktivita podnikov a zamestnanosť opäť dostanú do rastovej fázy.

V čase, keď pre krízu klesá produkcia firiem a rastie nezamestnanosť, OECD odporúča nezvyšovať minimálnu mzdu, aby mali zamestnanci väčšiu šancu udržať si pracovné miesto, prípadne nájsť si inú prácu. V ostatných mesiacoch došlo v súkromnej sfére k poklesu reálnych miezd a administratívne zvýšenie minimálnej mzdy by išlo do protipohybu tohto trendu.

Hoci sa minimálna mzda prezentuje ako sociálny prvok, má opačné účinky, lebo predstavuje bariéru vstupu na trh práce pre nezamestnaných – najmä nízkokvalifikovaných – a bráni im vykonávať prácu s nižšou pridanou hodnotou. Zvýšenie minimálnej mzdy znamená automaticky horšie možnosti nezamestnaných uplatniť sa na trhu práce. Môže to spôsobiť nárast čiernej práce za nižšiu ako minimálnu mzdu a vyčlenenie týchto zamestnancov mimo existujúci formálny trh práce. Ak chce vláda účinnejšie bojovať s rastúcou nezamestnanosťou, mala by v čase krízy zvážiť zníženie minimálnej mzdy.

Udržateľný rast mzdy v trhovom prostredí je podmienený rastom produktivity práce. Pokiaľ štát administratívne prikáže zvyšovať mzdu rýchlejším tempom ako rastie produktivita práce, vystavuje podniky produkujúce tovary a služby s nízkou pridanou hodnotou riziku existenčných problémov. S rastom minimálnej mzdy rastú aj odvody zamestnávateľov, ktoré priamo zvyšujú ich náklady. V prípade navrhnutého zvýšenia minimálnej mzdy z 295,5 na 319,5 eura by došlo k nárastu mesačných nákladov práce pracovníkov poberajúcich minimálnu mzdu o 32,5 eura bez akéhokoľvek zohľadnenia vývoja ich produktivity práce.

PAS je presvedčená, že v období radikálneho znižovania nákladov, optimalizácie produkcie a počtu pracovníkov nezvyšovanie minimálnej mzdy pomôže podnikom ľahšie zvládnuť krízové obdobie a udržať pracovné miesta pre svojich zamestnancov.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.