Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia

Hodnotené opatrenia Obdobie prijatia Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o e-Governmente 2013Q3 1,34 51% 68,54
2. Novela zákona o ochrane osobných údajov 2014Q1 1,18 50% 58,46
3. Novela zákona o správnych poplatkoch 2013Q4 1,10 35% 38,40
4. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku 2014Q1 0,82 30% 24,89
5. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 2015Q1 0,72 29% 20,77
6. Zákon o dani z motorových vozidiel 2014Q4 0,62 33% 20,22
7. Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 2014Q1 0,46 39% 18,05
8. Novela Občianskeho súdneho poriadku 2014Q4 0,75 21% 15,81
9. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 2014Q2 0,46 29% 13,49
10. Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) 2012Q4 0,37 34% 12,80
11. Novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce 2013Q3 0,40 33% 12,33
12. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 2014Q4 0,30 19% 5,67
13. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 2014Q3 0,13 40% 5,14
14. Novela zákona o sudcoch a prísediacich 2014Q3 0,18 28% 5,14
15. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi 2014Q4 0,19 16% 2,99
16. Novela zákona o službách zamestnanosti 2014Q4 0,13 20% 2,46
17 Zákon o odpadoch 2015Q1 0,08 30% 2,30
18. Novela zákona o zdravotnom poistení 2014Q4 0,06 28% 1,71
19 Novela zákona o investičnej pomoci 2015Q1 0,06 18% 1,14
20. Novela Ústavy SR 2014Q2 -0,03 31% -0,93
21. Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy (II. etapa reformy ESO) 2013Q2 -0,10 42% -4,13
22. Novela zákona o investičnej pomoci 2013Q1 -0,17 29% -4,77
23. Novela zákona o účtovníctve 2013Q4 -0,17 42% -7,05
24. Novela zákona o sociálnom poistení 2013Q4 -0,26 31% -8,04
25. Novela Zákonníka práce 2015Q1 -0,42 27% -11,57
26. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 2014Q2 -0,53 22% -11,71
27. Novela zákona o verejnom obstarávaní 2013Q1 -0,31 39% -12,21
28. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 2012Q4 -0,38 34% -13,01
29. Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach 2012Q2 -0,32 43% -13,67
30. Novela zákona o DPH 2013Q4 -0,31 55% -16,94
31. Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach 2012Q3 -0,55 39% -21,12
32. Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií 2013Q2 -0,62 34% -21,17
33. Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM) 2012Q2 -0,44 50% -21,81
34. Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií 2012Q3 -0,65 43% -27,61
35. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) 2012Q3 -0,56 55% -30,35
36. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 2014Q2 -0,85 43% -36,57
37. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2012Q2 -0,78 48% -36,97
38. Novela zákona o dani z príjmov  2013Q4 -0,68 55% -37,31
39. Štátny rozpočet na rok 2013 2012Q4 -0,89 45% -39,97
40. Novela zákona o dani z príjmov 2014Q4 -1,31 43% -55,74
41. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 2013Q4 -1,58 40% -62,39
42. Novela zákona o správnych poplatkoch 2012Q3 -1,59 48% -77,05
43. Novela zákona o sociálnom poistení 2012Q3 -1,89 61% -114,99
44. Novela Zákonníka práce 2012Q4 -2,08 61% -126,69
45. Novela zákona o dani z príjmov 2012Q4 -2,14 66% -141,17