Názory a analýzy

Obmedzenia v obchodných vzťahoch poškodia podnikateľov i spotrebiteľov

(stanovisko PAS)

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý má nahradiť súčasný zákon o obchodných reťazcoch, podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) neprispeje k stabilizovaniu cien, ako si to predstavuje vláda SR. Naopak, jeho uplatnením hrozí zhoršenie konkurencie a efektívnosti na slovenskom trhu, čo bude napokon viesť k presne k opačnému výsledku, ako ráta predkladateľ zákona. PAS je proti prijatiu tohto zákona v Národnej rade SR, lebo zníži kvalitu podnikateľského prostredia, čo bude mať nepriaznivý dopad na podnikateľské subjekty na trhu a sprostredkovane na celú spoločnosť a obyvateľov krajiny.

Konkurenčné prostredie generuje optimálnu cenu a je nebezpečné stavať dodávateľov a odberateľov proti sebe ako antagonistické skupiny. Cena nie je výsledkom ich nezmieriteľného boja, ale výsledkom konkurenčného prostredia a najvyšší úžitok dosiahne spoločnosť vtedy, ak sa na trhu presadí ten, kto vie vyrábať najefektívnejšie. Ak jedna alebo druhá skupina, ktorá sa snaží bojovať za výšku ceny s pomocou štátu, uspeje a posunie cenu mimo optima, tak výsledná strata celej krajina bude vyššia ako zisk tejto skupiny. To sa netýka len ceny ako celku, ale aj jej súčastí, čiže poplatkov a iných podmienok dohodnutých pri uzatvorení zmluvy. Direktívne zásahy v konkurenčnom prostredí do vybraných zložiek ceny majú rovnaké dôsledky ako zásahy do celkovej ceny. Ak sa direktívne určí nižšia celková cena, tak sa v krajine vygeneruje menej produktu, no dopyt sa nezníži. Pri zložkách ceny, napr. poplatku za umiestnenie na reklamných letákoch, sa stane niečo podobné: sadzba sa môže znížiť alebo zrušiť, ale záujem dodávateľov byť na letáku sa nezníži. Dôjde k tomu, že letákových akcií bude menej a budú na ne dodávatelia buď čakať (v rade) alebo poskytovať neoficiálne platby za uprednostnenie, prípadne sa obchodní partneri dohodnú v zahraničí. V každom prípade sa dopyt aj tak bude musieť prispôsobiť ponuke, ibaže v dôsledku štátneho zásahu sa tak stane menej efektívnym spôsobom.

Z uvedených dôvodov PAS vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili prijatie Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý by negatívne ovplyvnil celkovú kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.