IPP

Index podnikateľského prostredia v 1. kvartáli 2008 opäť poklesol

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2008

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2008 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 120,0 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 0,80 %. Ide o siedmy pokles hodnoty IPP za sebou.

Informácia o ďalšom zhoršení podnikateľského prostredia prichádza v čase, keď ekonomika dosahuje historicky najlepšie výkony a renomovaný švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD) oznámil medziročné zlepšenie konkurencieschopnosti SR v medzinárodnom porovnaní. Napriek tomu je mimoriadne dôležité nepodceňovať informácie z domáceho prostredia o zhoršovaní podmienok na podnikanie, nakoľko sa ich dôsledky prejavia s odstupom niekoľkých rokov. Ako príklad možno spomenúť Japonsko, ktoré pred 20 rokmi obsadzovalo popredné miesta v medzinárodných porovnaniach a dnes v rebríčku IMD nefiguruje ani v prvej dvadsiatke krajín.

V prvom štvrťroku 2008 zaznamenala najväčší pokles pracovnoprávna legislatíva s výrazným poklesom o 4,84 % a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 94,9 bodu. Podnikateľov trápi Zákon o podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý zaviedol povinnú zdravotnú. Zákon bol síce k 1. aprílu 2008 novelizovaný s cieľom zjednodušiť povinnosti zamestnávateľov, avšak očakávania podnikateľského sektoru neboli naplnené, keďže novela nerieši základné nedostatky a nelogickosť niektorých ustanovení. Dôsledkom sú zvýšené neproduktívne náklady a stále väčšia neprehľadnosť zákona, čím vznikajú bariéry podnikaniu a slobodnejšiemu trhu práce.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke funkčnosť politického systému v štáte, ktorá zaznamenala pokles o 3,95 % s aktuálnym počtom bodov 75,4. Politický systém podľa podnikateľov zaznamenal prepad dôveryhodnosti v celom spektre, pod čo sa podpisuje aj nedostatočný záujem politikov o skutočné riešenie káuz. To spolu s nepredvídateľnosťou nových úprav zákonov spôsobuje pretrvávajúce zneisťovanie a je výrazným destabilizujúcim faktorom podnikateľského prostredia.

Tretí najväčší pokles zaznamenala položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, ktorá poklesla o 3,55 % na aktuálnu hodnotu 60,3 bodu. Podnikateľom prekáža chýbajúca snaha o riešenie podstatných vecí a chaotické zmeny pracovnej, odvodovej a daňovej legislatívy, pričom štát zasahuje aj tam, kde podľa podnikateľov úpravy robiť netreba. Problémom je rastúca preferencia štátneho vlastníctva a zásahy štátu v oblasti hospodárskej súťaže.

Podnikateľov naďalej trápi aj uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva, úroveň korupcie na úradoch, hospodárska politika štátu a dostupnosť informácií a napokon aj cenová stabilita, do ktorej sa odzrkadľujú výrazné cenové nárasty potravín a energetických surovín.

Naopak, najväčší nárast, o 3,23 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom, ktorá dosiahla aktuálnu bodovú hodnotu 258,9 bodu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predošlým štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 2,26 % na konečnú hodnotu 157,9 bodu. K rastu prispelo očakávené prijatie eura, s čím súvisí možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu. Na treťom mieste sa umiestnila položka úroveň infraštruktúry s nárastom o 1,45 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Súčasná hodnota tejto položky je 163,0 bodu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.