Názory a analýzy

PAS nesúhlasí s trestami za tzv. machinácie pri prechode na euro

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) nesúhlasí so zámerom Ministerstva spravodlivosti SR novelizovať trestný zákon za účelom postihovania tzv. machinácií pri prechode na euro. Prijatie takejto novely by svedčilo o nepochopení základných princípov trhovej ekonomiky, kde sa optimálna cena v konkurenčnom prostredí generuje na základe dopytu a ponuky. Pokiaľ by bol teda v súčasnosti na trhu priestor na zvýšenie cien, obchodníci by k tomuto kroku pristúpili už dnes. Sama konverzia nie je dôvodom na zmeny cien, keďže ide len o matematický prepočet na novú menu. Tlak vlády proti rastu cien je krátkodobé a neudržateľné riešenie, ktoré bude mať za následok prudší rast cenovej hladiny v budúcnosti. Hovoria o tom skúsenosti Slovinska, ktoré momentálne zápasí s najvyššou infláciou v EÚ. PAS zároveň upozorňuje na problém dokazovania tzv. machinácií pri prechode na euro. Slobodná tvorba ceny patrí medzi základné práva podnikateľov pôsobiacich v konkurenčnom prostredí. Pokiaľ je cena vyššia ako v konkurenčnej predajni, tak je vysoko pravdepodobné, že sa zákazníci presunú ku konkurencii. Práve konkurencia je najefektívnejší mechanizmus, ktorý generuje optimálne – pre spoločnosť najvýhodnejšie – ceny. Posun ceny smerom nad optimálnu úroveň nie je v prospech podnikateľov, pretože klesne predaj. Na druhej strane, posun pod optimálnu úroveň nie je v prospech spotrebiteľov, pretože poklesne výroba. Pokiaľ má vláda záujem, aby boli ceny tovarov a služieb čo najpriaznivejšie pre spotrebiteľov, mala by sa zamerať na posilňovanie konkurencie na trhu prostredníctvom zlepšovania podnikateľského prostredia. V tomto kontexte by malo Ministerstvo spravodlivosti SR venovať viac pozornosti zlepšovaniu vymožiteľnosti práva a zrozumiteľnosti právnych noriem, stabilizácii legislatívy, a nie trestom za slobodnú cenotvorbu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.