Názory a analýzy

Pre krízu zabúdame na reformy

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska upozorňuje, že sa v dôsledku ekonomickej krízy prestalo na Slovensku diskutovať o nezrealizovaných štrukturálnych reformách v podnikateľskom prostredí. Verejná diskusia sa sústreďuje na protikrízové balíčky, pričom nie je v silách vlády SR, aby eliminovala dopady krízy na ekonomiku. Takmer 70 čiastkových opatrení, ktoré vláda prijala nielenže nevyriešia dopady krízy, ale predovšetkým odpútavajú pozornosť od problémov, ktoré spôsobujú zaostávanie podnikateľského prostredia na Slovensku za vyspelými ekonomikami. V hodnotení konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra je SR v skupine 16 krajín eurozóny na 13. mieste.

PAS preto vyzýva vládu, aby desiatkami malých opatrení nezakrývala existujúcu potrebu realizácie fundamentálnych reforiem na Slovensku, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov v budúcnosti. Hoci príprava a zavedenie komplexných reforiem trvá relatívne dlho, Slovensko má vlastnú skúsenosť, že ich efekty sa v minulosti prejavili takmer okamžite. Reformy totiž trh ocení relatívne rýchlo, keďže investori pohotovo vnímajú, čo sa v krajine pripravuje a podľa toho reagujú. PAS v tejto súvislosti vyzýva vládu SR, aby urýchlene pripravila a zaviedla jednotný výber daní a odvodov, spružnila vytváranie a ukončovanie pracovných pomerov, zvýšila transparentnosť využívania verejných financií a prostriedkov EÚ a vyvodzovala prísne postihy v prípade plytvania, zlepšila vymožiteľnosť práva skrátením doby konania o polovicu, skrátením doby a zvýšením výťažnosti konkurzných konaní. PAS zároveň požaduje vypracovanie alternatívneho rozpočtu verejných financií pre prípad hospodárskej recesie, aby sa predišlo prípadnej realizácii unáhlených a neuvážených opatrení, bez analýzy dopadov na podnikateľské prostredie. V neposlednom rade PAS požaduje opatrenia na zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, školstva a zdravotníctva prispôsobením množstva a kvality poskytovaných výstupov limitom verejných financií s možnosťou dobrovoľnej regulovanej spoluúčasti súkromných platcov.

PAS preto verí, že vláda sa v nasledujúcom období odhodlá k realizácii reforiem, ktoré zvýšia atraktívnosť Slovenska v očiach investorov, zmiernia negatívny vplyv krízy v súčasnosti a vytvoria predpoklady na dosahovanie hospodárskeho rastu v budúcnosti. Zlepšenie podnikateľského prostredia považuje PAS za najlepší prostriedok na to, ako udržať a zvýšiť zamestnanosť a skvalitniť život obyvateľov Slovenskej republiky.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.