Projekty

Politici a podnikateľské prostredie 2008

Politici a podnikateľské prostredie 2008 (PPP 2008) je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska sumarizujúci dianie na politickej scéne v roku 2008, ktoré priamo alebo nepriamo vplývalo na podnikateľské prostredie na Slovensku.

Cieľom projektu je priniesť stručný a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších opatrení, ich vplyvu na vývoj formálnych a neformálnych pravidiel v podnikaní a charakterizovať prínos poslancov pri zmenách podmienok na podnikanie.

Publikácia pozostáva zo štyroch kapitol, ktoré sumarizujú celoročné výsledky štyroch pravidelných aktivít PAS realizovaných počas roku 2008. Prvá kapitola obsahuje charakteristiky najvýznamnejších prijatých zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie; druhá kapitola uvádza hodnotenie vplyvu hlasovania poslancov NR SR na vývoj podmienok na podnikanie; tretia kapitola popisuje vývoj Indexu podnikateľského prostredia (IPP) v roku 2009 a v štvrtej kapitole uvádza PAS hodnotenie výrokov poslancov a iných verejných činiteľov, ktoré vplývali na podnikateľské prostredie. Kým prvé tri kapitoly sa zameriavajú na analýzu formálnych pravidiel, štvrtá oblasť poskytuje obraz o vývoji neformálnych pravidiel v podnikateľskom prostredí.

PLNÉ ZNENIE PUBLIKÁCIE (.pdf)

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.