Projekty

Prezidentský Wish List 2009

Pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) pripravila WISH LIST 2009, v ktorom definuje aktivity, ktorými môže budúci prezident/-ka SR prispieť v rámci svojich kompetencií k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia na Slovensku.

PAS v spolupráci s Hospodárskymi novinami vyzvala 9. marca 2009 kandidátov na funkciu prezidenta SR, aby verejne deklarovali svoj postoj k Prezidentskému WISH LISTU a podnikateľskému prostrediu, pretože len lepšie podnikateľské prostredie môže prispieť k rozvoju ekonomických aktivít a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov SR.

Podnikateľská aliancia Slovenska očakáva, že budúci prezident/-ka bude:

1. Podporovať tvorbu zákonov v prospech podnikateľského prostredia a iniciovať aktivity smerujúce k odstraňovaniu bariér podnikania na Slovensku.
2. Presadzovať takých sudcov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, ktorí zvýšia vymožiteľnosť práva, zlepšia funkčnosť súdnictva, budú dôsledne uplatňovať princíp rovnosti pred zákonom a zvýšia dôveru verejnosti v súdny systém.
3. Presadzovať takých profesorov vysokých škôl a univerzít, ktorí svojou prácou zvýšia úroveň vzdelávania a zlepšia hodnotenie slovenského školstva v medzinárodných porovnaniach.
4. Ako vrchný veliteľ ozbrojených síl dbať na efektívne vynakladanie prostriedkov v Ozbrojených silách SR s cieľom zabezpečiť primeranú bojaschopnosť armády definovanú medzinárodnými záväzkami SR voči NATO.
5. V prípade potreby vstupovať do polemiky s verejnými činiteľmi a korigovať dopady negatívnych a zavádzajúcich vyjadrení verejných činiteľov smerom na domácich podnikateľov, zahraničných investorov a verejnosť.
6. Vytvárať pozitívny obraz o Slovensku a zvyšovať dôveru zahraničných investorov.
7. Zasadzovať sa o dlhodobú udržateľnosť sociálneho systému, stabilitu II. dôchodkového piliera a zvyšovanie transparentnosti pri poskytovaní sociálnych dávok.
8. Zasadzovať sa o dlhodobú udržateľnosť zdravotného systému.
9. Vyjadrovať sa pravidelne a jednoznačne k verejným veciam, etickým a spoločenským problémom, prípadom zlyhania predstaviteľov verejnej správy a k plytvaniu verejných prostriedkov.
10. Zvyšovať povedomie o dôležitosti a úlohe podnikateľského stavu v spoločnosti, ktorý svojou aktivitou napĺňa príjmy verejných rozpočtov a vytvára pracovné príležitosti pre obyvateľov Slovenska.

Vyjadrenia prezidentských kandidátov doručené do kancelárie PAS v stanovenom termíne do 16.3.2009
(kandidáti sú radení v abecednom poradí)

Dagmar Bollová:
Z dlhoročných relevantných svetových sociologických štúdií a analýz vyplýva, že cca 20% populácie tvorí samostatná, organizátorsky a profesionálne spôsobilá skupina, ktorá v priaznivých ekonomicko – politických podmienkach má predpoklady na podnikanie. Vytvára tak pracovné pozície nie iba pre seba, svoju rodinu, bližšie či vzdialenejšie spoločenstvá občanov, ale i dôležitú súčasť štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu prezident/ka v rámci ústavných právomocí je povinný/á podporovať prednostne domáce podnikateľské prostredie. V prípade môjho zvolenia berúc na zreteľ obdobie dopadov systémovej krízy, ktorej súčasní politici nevenujú zodpovedajúcu jej vážnosti pozornosť, to bude jedna z mojich priorít maximálne aktívneho výkonu štátnickej funkcie.

Vaše desatoro, plnenie ktorého očakávate od budúcej hlavy štátu, obsahuje body, z ktorých je problematické vybrať tri najdôležitejšie. Závažnosť každého z nich je nesporná. Viaceré majú celospoločenský dosah, presahujúci podnikateľské prostredie, šírkou záberu dokonca i hranice štátu s dopadom a váhou svojho významu do jeho vnútra, na všetko obyvateľstvo.

Dovoľujem si preto v intenciách Vašej požiadavky vymedziť body 1 a 10 ako najvážnejšie pre podnikateľské prostredie a body 2 a 3 s celospoločenským významom. Všetky ostatné Vami navrhnuté aktivity najmä v sociálnom systéme a zdravotníctve budú garantované rešpektovaním prioritne vybraných.

Želám si, i všetkým aktívnym účastníkom budúcich spoločenských procesov, zabezpečujúcich zvyšovanie kvality života občanov Slovenskej republiky, aby okrem materiálneho dostatku nastúpilo obdobie našej právnej i morálnej obrody. Verím, že moje vyjadrenie v zhode s Vaším zámerom ovplyvní možnosť rozhodnutia pri výbere a voľbe budúcej hlavy štátu.


Zuzana Martináková:

Slobodné Fórum je liberálna stredo-pravá strana. Od svojho vzniku presadzujeme myšlienky voľného trhového hospodárstva, znižovania štátneho prerozdeľovania a slobody a zodpovednosti jednotlivca. Dlhodobo veľmi zreteľne kritizujeme slabé oblasti, medzi nimi úroveň školstva a zdravotníctva, vymožiteľnosť práva a negatívne zásahy do druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. Ja ako prezidentská kandidátka prirodzene preberám základné priority programu Slobodného Fóra do svojich vlastných prezidentských priorít. Som jediná liberálna kandidátka, čo svojou oficiálnou podporou mojej kandidatúre ohodnotili aj Európski liberálni demokrati (ELDR), tretia najväčšia politická frakcia v Európskom parlamente. Výzvy Podnikateľskej aliancie Slovenska a Hospodárskych novín sú mi nanajvyš sympatické, plne sa s nimi stotožňujem a podpisujem sa pod ne v plnom rozsahu.


František Mikloško:

Súhlasím s Vašimi návrhmi. Všetky body WISH LISTU 2009 považujem za dôležité, v súčasnej dobe z neho uprednostňujem body 2., 9., a 10.


Iveta Radičová:

Podporu udržania zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest ako základný prostriedok zvyšovania kvality života občanov Slovenska považujem za jednu zo svojich priorít. Aj preto je, viac ako kedykoľvek predtým, dôležité vytvárať podmienky na zlepšovanie podnikateľského prostredia. V týchto neľahkých časoch štát nemôže selektívne poskytnúť pomocnú ruku len vybraným podnikateľom či sektorom, ale musíme spoločne hľadať riešenia ako podporiť každé pracovné miesto a uľahčiť život každému podnikateľovi, ktorý ho vytvára. Ako prezidentka chcem aktívne využívať všetky svoje právomoci na napĺňanie tejto priority a preto sa plne a zodpovedne hlásim k prezidetnskému wish list-u Podnikateľskej aliancie Slovenska a Hospodárskych novín. Zároveň však chcem dodať, že rovnako otvorene a zodpovedne budem poukazovať na porušovanie zákona či zlé zaobchádzanie so zamestnancami u tých podnikateľov, ktorí robia zlé meno podnikateľskému sektoru.

pozn. PAS: ostatní prezidentskí kandidáti na výzvu PAS a Hospodárskych novín v stanovenom termíne nezareagovali

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.