Aktuality Články Projekty

Vylepšenie colnej únie smerom k férovému obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP)“/Improvement of Customs Union for Fair Trade and Competitiveness of SMEs

Podnikateľská aliancia Slovenska sa 16. januára 2020 zúčastnila v Istanbule
záverečnej konferencie projektu „Vylepšenie colnej únie smerom k férovému
obchodu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP)“, na
ktorom sme spolupracovali so združením TÜRKONFED (Konfederácia tureckých
podnikov a firiem). Projekt sa zameriaval na prínosy modernizácie Dohody o
colnej únii medzi EÚ a Tureckom. PAS prezentovala pozíciu malých a stredných
podnikov na Slovensku, ich internacionalizáciu ako aj vývoj
slovensko-tureckých obchodných vzťahov.

Finálnu štúdiu z projektu si môžete stiahnuť TU.

V rámci nášho projektu „Modernizácia colnej únie pre spravodlivý obchod a
konkurencieschopnosť MSP“ s TURKONFED sa zriadila online platforma
spolupráce, kde sú novinky o projekte a výstupoch projektu prístupné
verejnosti a malé a stredné podniky sa môžu prihlásiť a zdieľať svoje
pripomienky / sťažnosti / návrhy týkajúce sa modernizácie procesu colnej
únie interaktívnym spôsobom. Viac nájdete na:
http://platform.cuforsmes.org/index.php

On 16 January 2020, Business Alliance of Slovakia (PAS) participated in
Istanbul at the final conference of the project „Improvement of Customs
Union for Fair Trade and Competitiveness of SMEs“, which we conducted in
cooperation with TÜRKONFED (Turkish Enterprise and Business Confederation).
Project dealt with benefits of modernization of EU-Turkey Customs Union. PAS
presented the position of SMEs in Slovakia, their internationalization as
well as development of Slovak-Turkish trade relations.

You can download the final study from the project HERE.

Within the scope of our project „Improvement of Customs Union for Fair Trade
and Competitiveness of SMEs“ with TURKONFED an online cooperation platform
is set up where updates on the project and project outputs are accessible to
the public, and SMEs can sign up and share their
comments/complaints/suggestions regarding the modernization of the Customs
Union process in an interactive way. For more information, see:
http://platform.cuforsmes.org/index.php

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.