Názory a analýzy

Skryté dlhy spôsobia nárast daní

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je znepokojená nárastom skrytého zadlžovania krajiny a presúvaním dlhov na budúce generácie formou poskytnutia pôžičiek nemocniciam a vybraným štátnym podnikom a financovania PPP projektov.

Suma pôžičiek na oddlženie nemocníc, záchranu neefektívne hospodáriacich štátnych železničných spoločností a Lesov SR predstavuje približne pol miliardy eur (15 mld. Sk). Výsledky hospodárenia týchto subjektov vyvolávajú pochybnosti, či budú podporené subjekty schopné pôžičky splatiť. Je preto pravdepodobné, že v budúcnosti dôjde k transformácii návratných pôžičiek na nenávratné, čo sa prejaví nárastom verejného dlhu. Ešte výraznejší vplyv na rast verejného dlhu v budúcnosti môžu mať PPP projekty, s realizáciou ktorých nemá SR žiadne skúsenosti a ich finančné dopady sú nejasné.
Podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 mal verejný dlh v roku 2008 dosiahnuť úroveň 19,67 mld. eur, čo predstavuje 29,2 % HDP. Vytváranie skrytých dlhov a presúvanie dlhov do budúcnosti vníma PAS ako riziko zvyšovania daňového zaťaženia, čo ohrozí konkurencieschopnosť podnikov a zníži perspektívu ekonomiky dosahovať hospodársky rast.

V tejto súvislosti PAS požaduje, aby vláda zvýšila transparentnosť riadenia verejných financií tvorbou dlhodobého rozpočtu presahujúceho dve volebné obdobia s cieľom presnejšieho odhadu vývoja zadlženosti verejného sektora. PAS zároveň vyzýva vládu, aby prehodnotila svoj postoj k privatizácii štátnych spoločností a priestor na podnikanie prenechala súkromnej sfére. Rovnako PAS očakáva od vlády kroky vedúce k zlepšeniu podnikateľského prostredia, čo je jediným liekom na riešenie súčasných problémov slovenskej ekonomiky.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.