IPP

Podnikateľské prostredie sa naďalej rýchlo zhoršuje

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2009

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2009 opäť výrazne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 101,4 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 3,49%. Ide o trinásty pokles hodnoty IPP v rade. Príčinou vnímaného zhoršenia podmienok na podnikanie je nielen pretrvávajúca kríza, ale najmä nedostatočné aktivity vlády nasmerovaných proti kríze a bariéram podnikania.

V treťom štvrťroku 2009 pripísali podnikatelia najväčší pokles položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá dlhodobo patrí medzi najviac kritizované, si tentokrát v hodnotení pohoršila o výrazných 10,27% a klesla na aktuálnu hodnotu 32,7 bodu. Podnikateľom prekáža neustála absencia jasnej koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Podľa názorov podnikateľov patria medzi pretrvávajúce problémy najmä neistota vyplývajúca z dĺžky trvania súdnych sporov, úroveň korupcie a nedostatočná kompetentnosť a nestrannosť sudcov. Okrem výslednej nízkej vymožiteľnosti práva je kritizovaný aj aktuálny vývoj v oblasti súdnictva na Slovensku.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s poklesom o 9,31% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 42,0 bodu. Podnikatelia prostredníctvom tejto položky hodnotia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov a tiež efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Napriek výrazným negatívnym dopadom krízy na daňové príjmy štátneho rozpočtu vláda stále nerealizuje potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Výsledkom tejto nečinnosti v spojení s plánovaným rekordným deficitom rozpočtu na rok 2010 je výrazný rast štátneho dlhu, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k zhoršovaniu kredibility štátu, ale aj k úvahám o možnom zvyšovaní daní.

Tretí najväčší pokles, o 8,62%, zaznamenala položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom s aktuálnym počtom bodov 47,8. Táto položka sleduje, nakoľko sa v praxi zmenilo uplatňovanie ústavou zakotveného rovnakého prístupu úradov k všetkým zainteresovaným subjektom, či už v súdnych sporoch alebo pri verejnom obstarávaní a podobne.

Veľmi negatívne hodnotenia zaznamenali aj chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva podnikatelia kritizujú najmä odvodovú legislatívu a nízku zrozumiteľnosť a stálosť právnych predpisov. Ďalším kritizovaným negatívom je nárast korupcie, k čomu prispieva aj nezáujem vlády o dôkladné prešetrenie netransparentných štátnych zákaziek.

V súvislosti s krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy neustále zhoršovanie platobnej disciplíny obchodných partnerov. Zhoršil sa tiež prístup k finančným zdrojom. Položky sledujúce spomínané oblasti sa začali mierne zhoršovať od polovice minulého roka a od začiatku roka 2009 zaznamenávajú výrazné prepady.

Najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu, čo súvisí so zavedením eura na začiatku tohto roka a menovou stabilitou, ktorú Slovensko týmto krokom získalo. Prínosom je lepšia schopnosť plánovania výnosov v zahraničnom obchode. Druhou najlepšie hodnotenou položkou je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo v dôsledku prepúšťania, čím sa na trhu zvýšila ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Treťou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je cenová stabilita. Mierny rast tejto položky je dôsledkom veľmi nízkej inflácie.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.