Názory a analýzy

Podnikateľské prostredie musí byť prioritou

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) víta v programovom vyhlásení záväzok vlády SR zlepšovať podnikateľské prostredie, no zároveň vyjadruje obavu, že viaceré zámery, ako napr. progresívne zdaňovanie, sprísnenie pracovného práva, opätovné rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, či rozširovanie rôznych dotačných mechanizmov a schém, môžu podnikateľské prostredie poškodiť.

PAS preto vyzýva vládu, aby pri vykonávaní hospodárskej politiky vychádzala predovšetkým zo svojho záväzku vytvárať „priaznivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré vytvára podmienky pre hospodársky rast“ a aby pri príprave zákonov komunikovala so zainteresovanými skupinami a zohľadňovala konštruktívne pripomienky podnikateľského sektora. Popri stabilnej makroekonomickej politike, ktorá vytvára základný rámec pre fungovanie ekonomiky, volajú podnikatelia predovšetkým po zlepšení vymožiteľnosti práva, znížení administratívneho zaťaženia a stabilizácii legislatívy, obmedzovaní podvodov v podnikaní, ráznejšom potláčaní korupcie a zabezpečení férovosti vo verejnom obstarávaní.

Realizácia opatrení podporujúcich podnikanie a obmedzenie opatrení v jeho neprospech nasmerujú Slovensko k vyššiemu ekonomickému rastu, rastu zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov, čo je spoločným cieľom všetkých zodpovedných podnikateľov a politikov. PAS je pripravená k tomuto cieľu prispieť svojimi názormi a analýzami a verí, že nová vláda bude mať pri konkretizácii zámerov z programového vyhlásenia v nasledujúcom období záujem o konštruktívny dialóg.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.