Názory a analýzy

Podnikateľské prostredie sa zhoršuje napriek tvrdeniu MH

Svetové ekonomické fórum a Svetová banka (SB) vo svojich ostatných správach hodnotiacich kvalitu podnikateľského prostredia vo viac ako 130 krajinách sveta hovoria, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo. Minister hospodárstva tvrdí opak. Na zhoršovanie upozorňuje aj Podnikateľská aliancia Slovenska prostredníctvom Indexu podnikateľského prostredia a Štatistický úrad cez Index ekonomického sentimentu. V Správe o stave podnikateľského prostredia, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva do vlády, a vláda ju schválila, sa však o zhoršovaní podnikateľského prostredia veľa nedočítate.

V prvom rade treba dať na správnu mieru zle interpretovanú informáciu o pohybe Slovenska v rebríčku Doing Business, v ktorom SB každoročne porovnáva vývoj podmienok na podnikanie vo svete. V roku 2006 bola Slovenská republika na 36. priečke. V roku 2007 sme obsadili 32. miesto, čo zvádza k interpretácii, že Slovensko si zlepšilo svoje hodnotenie. Nie je tomu tak. Autori Doing Business totiž v minulom roku zmenili metodiku hodnotenia. Podľa tejto novej metodiky by Slovensko v roku 2006 obsadilo 31 (!) priečku a medziročne si teda o 1 priečku pohoršilo. Na túto skutočnosť PAS upozornila Ministerstvo hospodárstva na zasadnutí Rady pre podnikateľské prostredie, kde sa ministerstvom vypracovaná Správa o stave podnikateľského prostredia prerokúvala pred predložením do vlády. PAS žiadala viaceré úpravy no najmä to, aby Správa jednoznačne povedala, akým smerom sa vývoj podmienok na podnikanie za uplynulé obdobie uberá.

Ako vôbec prvý zachytil zhoršovanie podnikateľského prostredia Index podnikateľského prostredia, ktorým PAS štvrťročne vyhodnocuje zmeny podnikateľskej klímy na Slovensku. Je tvorený na základe výsledkov pravidelných prieskumov medzi manažérmi, ktorí na základe vlastných skúseností hodnotia aktuálny vývoj v sledovaných oblastiach podnikateľského prostredia. Okruh respondentov je otvorený a ktorýkoľvek podnikateľ sa môže do aktualizácie indexu zapojiť. Jeho výsledky nie sú pre podnikateľské prostredie ani pre vládu priaznivé: za posledný rok index klesá. Znamená to, že vláda nekladie dostatočný dôraz na odstraňovanie bariér podnikania. Slovensko má stále vysoké odvodové zaťaženie, neefektívny sociálny systém, nízku vymožiteľnosť práva, vysokú korupciu a byrokraciu a kvalitatívne stále viac zaostávajúci vzdelávací systém. K tomu sa pridávajú nejednoznačné zákony, ako Zákonník práce s ustanovením o závislej práci alebo Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia obsahujúci ustanovenia o pracovnej zdravotnej službe.

Správa o stave podnikateľského prostredia obsahuje napriek upozorneniam PAS viacero vážnych nepresností. Ministerstvo namiesto priznania chyby obviňuje kritikov z nekompetentnosti a zaujatosti. Podnikateľská aliancia Slovenska je apolitická organizácia, ktorá sa snaží podporovať vládne opatrenia, ktoré sú prospešne pre podnikanie a konštruktívne kritizovať opatrenia, ktoré podnikaniu škodia. Názory na to, ako sa má podnikateľské prostredie skvalitniť môžeme mať rôzne, ale úctu k faktom by sme mali mať rovnakú. Isteže, PAS sleduje svoje záujmy – má záujem, aby sa na Slovensku podnikalo čoraz jednoduchšie, aby sa tvorili nové pracovné miesta, aby klesala nezamestnanosť, aby rástli príjmy obyvateľov a aby sa životná úroveň občanov Slovenskej republiky čo najrýchlejšie priblížila životnej úrovni obyvateľov vyspelých krajín. A práve dobré podnikateľské prostredie je jedným z najúčinnejších prostriedkov ako to dosiahnuť.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.