Projekty

Wish list 2012

Predvolebné požiadavky podnikateľov

(tlačová správa)

Makroekonomická stabilita, dôsledný boj proti korupcii, zvýšenie vymožiteľnosti práva, zefektívnenie sociálneho systému a skvalitnenie vzdelávacieho systému by mali byť podľa podnikateľov združených v Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) hlavnými prioritami budúcej vlády. Vyplýva to z dokumentu s názvom Wish List 2012, ktorý PAS pripravila pred predčasnými parlamentnými voľbami a v ktorom identifikuje priority na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Okrem toho PAS od politikov a novej vlády očakáva zlešenie fungovania úradov, sprehľadnenie verejných výdavkov, dodržiavanie záväzkov voči EÚ, ochranu čestných podnikateľov pred nekalými praktikami a partnerský prístup k podnikateľskému stavu pri ekonomickom rozvoji krajiny.

„PAS pred každými voľbami pripravuje desatoro najdôležitejších požiadaviek, riešenie ktorých môže zlepšiť podmienky na podnikanie a tým oživiť hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS a dodáva: „Slovensko akútne potrebuje nové reformy. Medzi podnikateľmi rastie nespokojnosť s tým, že za posledných 6 rokov nebola dokončená žiadna reforma, ktorá by zásadne zlepšila podnikateľské prostredie. Wish list okrem požiadaviek formuluje aj základné odporúčania, ako bariéry podnikania odstraňovať.“

PAS si uvedomuje, že občania sa vo voľbách rozhodnú tým správnejšie, čím kvalitnejšie informácie budú mať k dispozícii. Z tohto dôvodu PAS vyzýva všetky politické subjekty, aby verejne deklarovali svoj postoj k požiadavkám definovaným vo WL 2012, k podnikateľskému prostrediu a k podnikaniu, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľa na tvorbe pracovných miest a HDP krajiny.

PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov WL 2012 prispeje k zlepšovaniu podmienok na podnikanie a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu v období poznačenom dlhovou krízou, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR.

Požiadavky podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia

1. Zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a ozdraviť verejné financie
Zodpovedne spravovať krajinu a zabezpečiť makroekonomickú stabilitu; znižovať deficit verejných financií a smerovať k tvorbe rozpočtových prebytkov najmä zvýšením efektívnosti pri výbere daní, hospodárnym využívaním verejných zdrojov a zrealizovaním penzijnej reformy v prvom pilieri; nezvyšovať a neskrývať zadlženosť krajiny.

2. Bojovať proti korupcii a klientelizmu

Dôsledne bojovať proti korupcii; presadiť sprehľadnenie a nezávislú kontrolu financovania politických strán; dôsledne vyšetriť podozrenia zo zneužívania postavenia verejných činiteľov a nezákonného financovania politických strán; boj proti korupcii a klientelizmu posilniť úpravou legislatívy pre verejné obstarávanie; dodržiavať etické princípy a svojim konaním podporovať zlepšovanie morálky v spoločnosti.

3. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a zlepšiť kvalitu legislatívy

Zvýšiť vymožiteľnosť práva a výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní; zvýšiť nároky na hodnotovú orientáciu sudcov; zabezpečiť stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov a zabezpečiť jednotnú aplikáciu právnych predpisov; zaviesť záväzný systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy; vylúčiť nepriame a nesystematické novelizácie zákonov.

4. Znížiť odvodové zaťaženie a zefektívniť sociálny systém

Znížiť odvodové zaťaženie zamestnancov, zjednodušiť odvodový systém a obmedziť úniky pri výbere odvodov; posilniť princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zjednodušiť a sprehľadniť výdavkovú stranu sociálneho systému s cieľom obmedziť jeho zneužívanie.

5. Skvalitniť systém vzdelávania

Zlepšiť úroveň školského systému aplikovaním metód výučby používaných v krajinách, ktoré sú úspešné v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); informovať verejnosť o kvalite škôl a možnostiach uplatnenia absolventov; posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským sektorom.

6. Zlepšiť fungovanie úradov a verejných inštitúcií

Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; zabezpečiť prepojenosť databáz úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu verejnej správy; vytvoriť legislatívne podmienky na zamedzenie subjektívneho rozhodovania o akýchkoľvek úradných povoleniach a zaviesť maximálnu lehotu na vydávanie požadovaných povolení.

7. Sprehľadniť verejné výdavky

Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; posilniť nezávislú kontrolu efektívnosti hospodárenia verejných inštitúcií; zrozumiteľne informovať verejnosť o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti finančnej kontroly samospráv.

8. Chrániť čestných podnikateľov pred nekalými praktikami zo strany ich obchodných partnerov

Dôsledne bojovať proti podvodom v podnikateľskom prostredí v záujme ochrany čestných podnikateľov; vytvoriť čiernu listinu neplatičov a osôb odsúdených za ekonomickú kriminalitu; sprísniť sankcie voči nekalým podnikateľom vrátane obmedzenia práva podnikať; zlepšiť odbornú i materiálnu prípravu vyšetrovateľov a prokurátorov zaoberajúcich sa ekonomickou kriminalitou.

9. Vnímať podnikateľov ako partnerov pri rozvoji ekonomiky

V politike a vo verejných vystúpeniach zohľadňovať nezastupiteľnosť podnikateľského stavu v štruktúre hospodárstva, vo vytváraní pracovných miest a napĺňaní verejných rozpočtov; prisudzovať mu zodpovedajúcu váhu pri rozvoji ekonomiky a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov.

10. Dodržiavať záväzky a pravidlá EÚ

Byť zodpovedným členom Európskej únie a Európskej menovej únie a dodržiavať stanovené pravidlá; podporovať a pridávať sa ku krajinám, ktoré v rámci EÚ požadujú rovnakú mieru dodržiavania pravidiel platných pre všetky členské štáty.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.