Aktuality IPP

Zhoršovanie podnikateľského prostredia pokračuje

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2011

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa aj v štvrtom štvrťroku 2011 zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 87,0 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 2,43 %. Pociťované zhoršenie sa viaže najmä k udalostiam spojeným s pádom vlády a následným zastavením prijímania reformných zákonov. Zvyšuje sa však aj opatrnosť podnikateľov vyplývajúca z nízkej schopnosti predikcie vývoja ako na domácej politickej scéne tak na trhu v rámci Európy.

Najväčší pokles v štvrtom štvrťroku 2011 zaznamenala položka funkčnosť politického systému v štáte. Rating tejto položky klesol oproti predchádzajúcemu obdobiu o 9,87 % na aktuálnu hodnotu 34,3 bodu. Pokles tejto položky súvisí hlavne s vyslovením nedôvery vláde Ivety Radičovej v októbri 2011 a výrazným obmedzením možností jednotlivých ministerstiev presadiť pripravované reformy. Okrem zhoršenej akcieschopnosti vlády zneisťuje podnikateľov otázne smerovanie hospodárskej politiky po parlamentných voľbách.

S poklesom o 5,67 % sa stala druhou najnegatívnejšie hodnotenou položkou efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej podpore. Hodnota položky klesla na aktuálnu úroveň 27,6 bodu. Prostredníctvom tejto položky hodnotia podnikatelia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov, ako aj efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Pod negatívne hodnotenie tejto oblasti sa podpísali najmä nedostatočné úsilie dosluhujúcej vlády o konsolidáciu verejných financií a plánovaná výška deficitu verejných financií na rok 2012.

Tretí najväčší pokles pripísali podnikatelia položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva, ktorá klesla o 5,59 % na hodnotu 17,7 bodu. Oblasť justície považujú podnikatelia za kľúčovú na zlepšenie podnikateľského prostredia a dlhodobo sa ozývajú kritické hlasy na adresu vlády pre nedostatočnú rýchlosť odstraňovania nedostatkov v súdnictve. Dôvera k justičnému aparátu ako celku dlhodobo klesá. Hoci zákony, ktoré pripravilo ministerstvo spravodlivosti v ostatných mesiacoch, sú zo strany podnikateľov hodnotené pozitívne, ich vplyv sa ešte nestihol prejaviť v praxi. Negatívne je vnímané aj nevymenovanie generálneho prokurátora Prezidentom SR.

Medzi ďalšie položky, ktoré za posledný štvrťrok zaznamenali najväčší pokles patrí uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, cenová stabilita a výskyt hospodárskej kriminality a organizovaného zločinu.

Naopak, najpozitívnejšie hodnotenie získala položka pracovnoprávna legislatíva, ktorá s rastom 0,76 % dosiahla hodnotu 69,8 bodu. Podnikatelia hodnotia novelu Zákonníka práce kladne no ocenili by viac podobných opatrení. Za problém považujú zastavenie pripravovanej daňovo-odvodovej reformy.

Druhá najlepšie hodnotená položka bola úroveň infraštruktúry, ktorá s rastom o 0,66 % dosiahla hodnotu 158,9 bodu. Mierny rast zaznamenala aj položka regulácia cezhraničného obchodu.

Za posledné obdobie sa zlepšila informačná otvorenosť podnikov a rástol aj ukazovateľ investičného a technologického rozvoja firiem.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.