Aktuality IPP

Nespokojnosť podnikateľov sa zmiernila, naďalej však pretrváva

Prepad kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2014 podľa hodnotení podnikateľov výraznejšie spomalil. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia je 63,9 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 1,07 percenta.

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2014

Prepad kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2014 podľa hodnotení podnikateľov výraznejšie spomalil. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 63,9 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 1,07 percenta. Podnikatelia sú naďalej najviac nespokojní hlavne s vymožiteľnosťou práva, s uplatňovaním princípu rovnosti pred zákonom a mierou administratívneho zaťaženia.

V druhom štvrťroku 2014 sa stala najvýraznejšie klesajucou položkou Indexu podnikateľského prostredia (IPP) položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. Na nepriaznivé hodnotenie od podnikateľov mohli mať vplyv okrem iného aj prezidentské voľby, po skončení ktorých sa často hovorilo o obchádzaní zákona o finančných limitoch na kampaň bez reálnej hrozby postihu. Podnikateľom tiež dlhodobo prekáža ústretovejší prístup vlády k vybraným väčším podnikom namiesto systémovejšieho zlepšovania podnikateľského prostredia pre všetkých podnikateľov.

Druhou podnikateľmi najhoršie hodnotenou položkou sa stala byrokracia a s ňou súvisiace prieťahy v konaní na úradoch a výkazníctvo. Zvýšenie administratívneho, ale aj finančného zaťaženia priniesla aj novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá zaviedla zdravotný dohľad aj pre zamestnancov v prvej a druhej rizikovej kategórii. Aj keď v tomto prípade išlo o povinnú nevyhnutnosť, vyplývajúcu z európskych smerníc, pre odstránenie mnohých byrokratických záťaží a zbytočných prieťahov sa robí len málo. K zhoršenému vnímaniu prispeli tiež pripravované zmeny v daňových zákonoch.

Ako položka s tretím najväčším poklesom skončila vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Po dlhšom čase sa tak neocitla na prvom mieste, čomu dopomohol aj prístup nového prezidenta SR, ktorý sa k vymenúvaniu sudcov rozhodol postaviť aktívnejšie než jeho predchodcovia. Pozitívny vplyv mal aj neúspech Štefana Harabina vo voľbách do funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR. Na druhú stranu, negatívny dopad na vnímanie funkčnosti súdnictva mala situácia, kedy sa súdna rada ocitla bez predsedu aj podpredsedu. Ohľadne novely ústavy sú podnikatelia zatiaľ viac menej zdržanlivý a rozhodujúce budú konkrétne výsledky, ktoré spolu s nadväzujúcimi zákonmi prinesie, najmä v oblastiach ako dĺžka súdnych konaní alebo predvídateľnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

Oproti predchádzajúcim štvrťrokom zaznamenalo rast väčšie množstvo položiek. Najvýraznejší bol nárast cenovej stability, čo korešponduje so štatistickými údajmi o nízkej inflácii. Podnikatelia tiež hovoria o zlepšení prístupu k finančným zdrojom. Rast tiež zaznamenali všetky položky z kategórie subjektívnych vplyvov podnikov na podnikateľské prostredie, z ktorých si najviac polepšili položky vzťah podnikov k životnému prostrediu, informačná otvorenosť podnikov a zamestnanosť, systém odmeňovania a sociálny program. Vyplýva z toho, že podnikom sa aj napriek nepriaznivému podnikateľskému prostrediu darí zlepšovať svoje interné procesy a zmierňovať tak celkový prepad kvality podnikateľského prostredia.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.