Aktuálny graf Články IPP

Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa zmiernil

Napísal PAS

Podnikatelia v druhom štvrťroku 2018 zmiernili negatívny pohľad na stav podnikateľského prostredia. Index podnikateľského prostredia sa znížil len o -2,55% čo je takmer o percento (0,86%) nižší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku (-3,41%).

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za druhý štvrťrok opätovne označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-8,92%) a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-7,45%). Nasledujú efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-7,70%) a kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-5,69%). V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily o 2,67% lepšie ako v prvom štvrťroku. Rovnako hodnotili výrazne lepšie (o 5,75%) funkčnosť politického systému v štáte. Výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu hodnotili lepšie o 4,94%.

IPP dosiahol úroveň 47,73 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 2,55 %.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že podnikatelia oceňujú prekonanie politickej krízy a vyvodenie politickej zodpovednosti. Rovnako pozitívne vnímajú, že došlo k istému posunu v práci polície, ktorá v druhom štvrťroku odhalila niekoľko prípadov podvodov s DPH a zároveň aj prokuratúra sa snažila sa na poli hospodárskej kriminality pôsobiť aktívnejšie.

Index podnikateľského prostredie (medzikvartálne zmeny, v %)

Pozn.: Čím vyšší stĺpec nad nulovou osou, tým vyššia spokojnosť podnikateľov s vývojom podnikateľského prostredia v danom štvrťroku a naopak.

Indikátory IPP a ich hodnotenie v 2. štvrťroku 2018

Pozn.: Čím dlhší pruh napravo od nulovej osi, tým vyššia spokojnosť podnikateľov s vývojom sledovaného parametra podnikateľského prostredia v danom štvrťroku a naopak. Dáta ku grafu nájdete tu.

Hodnotenie zákonov za 2. štvrťrok 2018

Z právnych úprav sa podnikatelia domnievajú, že podnikateľské prostredie najviac poškodí zákon o dani z poistenia (-69,29 bodu na škále od -300 do 300 bodov), ktorý zavádza novú daň čím skôr či neskôr zaťaží výšením nákladov tých, ktorí si platia poistenie a znevýhodní ich oproti tým, ktorí poistenie nemajú, či nemusia mať.

Na druhej strane ocenili zákon proti byrokracii (63,10 bodu) od ktorého si sľubujú zníženie administratívneho zaťaženia, ako aj zníženie finančných nákladov.

Podobne pozitívne hodnotili novela zákona o katastra nehnuteľností, ktorý má priniesť zefektívnenie činnosti katastra nehnuteľností.

Pozn.: Podnikatelia v prieskume vyjadrujú mieru súhlasu s vybranými zákonmi, ktoré schválil parlament v sledovanom období, na škále od -3 (absolútny nesúhlas) do +3 (absolútny súhlas) a následne hodnotia dôležitosť zákonov pre podnikateľské prostredie na škále od 0 (nedôležitý) do 100 (strategicky dôležitý). Výsledný rating zákonov vzniká vynásobením miery súhlasu a dôležitosti.

Poznámky k metodológii Indexu podnikateľského prostredia:Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001. Respondenti prvý raz hodnotili názor na stav podnikateľského prostredia za tretí štvrťrok 2001. Index začínal na referenčnej hodnote 100. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 66. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v druhom štvrťroku 2018, čo predstavuje horizont viac ako 16 rokov. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.