Aktuality Články Tlačové správy

Negatívny pohľad podnikateľov na podnikateľské prostredie sa oproti ostatnému polroku zmiernil

Napísal PAS

Tlačová správa

26.09.2020

PAS zisťovala po 70. krát medzi podnikateľmi názor na stav podnikateľského prostredia, a to za 1. polrok 2020.

Podnikatelia svoj negatívny pohľad na podnikateľské prostredie za uplynulý polrok zmiernili. Ich nespokojnosť s podnikateľským prostredím na Slovensku pretrváva, je ale miernejšia ako po minulé polroky. Za 1. polrok 2020 sa index podnikateľského prostredia znížil o -1,08%, čo znamená, že negatívny pohľad za 1. polrok 2020 je o 1,56% miernejší ako bol za 2. polrok 2019.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za 1. polrok 2020 označili zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-4,07%), spoľahlivosť, finančnú disciplínu obchodných partnerov (-3,63%) a legislatívu upravujúcu odvody (-2,75%). Za nimi nasledujú byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo a výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku (-2,65%), vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-2,55%) a taktiež funkčnosť politického systému v štáte a cenová stabilita (-1,76%).

V prvom polroku 2020 podnikatelia hodnotili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva na úrovni -2,55%, čo je o 5,82% lepšie oproti II. polroku 2019 (-8,37%), pracovnoprávnu legislatívu (0,98%), čo je o 5,31% lepšie oproti minulému obdobiu (-4,33%). Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej moci hodnotili v 2. polroku 2019 na úrovni -6,30%, no v I. polroku 2020 na úrovni -1,13%, čo značí 5,17% zlepšenie.

Do záporných hodnôt sa dostali likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku, ktoré klesli z hodnoty 0,63% za 2. polrok 2019 na hodnotu -1,52% za 1. polrok 2020 a zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program -0,54%.

Z legislatívy majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o trinástom dôchodku (-14,99 bodu), ktorou sa zaviedol 13. dôchodok pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok, ktorý nahradí poskytovanie vianočného príspevku.

Na druhej strane podnikatelia najviac ocenili novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Cieľom tohto návrhu zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty. Pozitívne taktiež hodnotili návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorého zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce.

Grafy a ďalšie informácie nájdete TU.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.