O nás

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

PAS vznikla ustanovujúcim zasadnutím 15. novembra 2001. Pri jej zrode stáli Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). Ojedinelé spojenie ziskového a neziskového sektora bolo zárukou, že na dosiahnutie cieľa sa využijú vedomostné kapacity tretieho sektora a praktické skúsenosti podnikateľskej obce.

Stanovy PAS

Členovia PAS

Organizačná štruktúra PAS

PAS má dvojvrstvové členenie. Prvú vrstvu tvorí Rada PAS (RP). Rozhoduje o programovom smerovaní PAS. Na jej čele stoja Prezident PAS a Viceprezidenti PAS, ktorí sú volení spomedzi členov PAS na obdobie dvoch rokov.

Druhú vrstvu tvorí Grémium PAS. Grémium PAS je orgánom združujúcim všetky členské podniky PAS. Je otvorené všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú predpísané podmienky. Členovia Grémia sa zúčastňujú na aktivitách PAS a majú právo bezplatne odoberať produkty vyplývajúce z aktivít aliancie.

Predstavitelia členských podnikov PAS raz za dva roky volia Výkonného riaditeľa a členov Rady PAS, ktorí zabezpečujú realizáciu a koordináciu všetkých aktivít PAS.

Najvyšším predstaviteľom PAS je Prezident. Najvyšším výkonným predstaviteľom PAS je Výkonný riaditeľ.

Aké hodnoty vyznáva aliancia?

Aliancia stojí na piatich pilieroch – na etickosti, zákonnosti, otvorenosti, principiálnosti a solidárnosti.

Etickosť v podnikaní znamená, že podnik sa usiluje pôsobiť v spoločnosti ako seriózny hráč. Ak so svojim partnerom uzavrie dohodu, dodrží ju. Ak sa mu núka možnosť podviesť partnera, nezneužije ju, hoci by jeho konanie nevyšlo najavo. Partnera nepodvedie, lebo by to v prvom rade vadilo jemu samému. Poctivý prístup a korektnosť sú mu vlastné. Manažéri riadia podnik tak, aby slúžil investorom, zákazníkom, verejnosti a napokon aj celému vonkajšiemu prostrediu, v ktorom pôsobí.

Zákonnosť  je potrebná pre podniky i pre štát. Podniky musia poznať jednoznačné pravidlá garantované štátom. Ak ich nedodržiavajú, škodia celej spoločnosti. Za svoje priestupky musia niesť zodpovednosť. Úlohou štátu je vytvárať jednoznačné predpisy a prostredníctvom špecializovaných inštitúcií vynucovať ich plnenie. Ak chce štát od podnikov, aby rešpektovali princíp zákonnosti, musí ho uznávať sám. Nevyhnutnosťou sú kvalitné a stabilné zákony, o ktoré sa dá spoľahlivo a operatívne oprieť v prípadných súdnych sporoch.

Otvorenosť je prejavom faktu, že podnikateľ nemá pred verejnosťou čo skrývať. Samozrejme, že žiadny podnik neprezrádza svoju obchodnú politiku či podrobnú strategickú víziu, lebo na nich je v konkurenčnom prostredí postavená jeho budúca prosperita. Neváha však pravidelne zverejňovať hospodárske výsledky, vydávať výročné správy, odpovedať na otázky novinárov. Tajomstvom nie sú jeho akcionári, majetkové podiely v iných spoločnostiach. Podobnú otvorenosť očakáva aj od svojich partnerov a chce byť podrobne informovaný zo strany štátu.

Principiálnosť svedčí o tom, že podnikateľ uznáva vnútorné hodnoty. Riadi sa podľa vlastných princípov, nemieni od nich ustúpiť, aj keď sa okolie správa ináč. Hoci pôsobí v prostredí, kde dominuje korupcia, ani za cenu finančnej straty nepodľahne vonkajšiemu tlaku. Od svojich pracovníkov vyžaduje, aby uznávali vnútropodnikové hodnoty. Tieto princípy sa snaží šíriť medzi svojimi obchodnými partnermi i štátnymi inštitúciami. Od politikov očakáva, aby svoje principiálne sľuby menili na principiálnu skutočnosť.

Solidárnosť káže podnikateľovi, aby pomáhal tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Časť zo zarobených peňazí venuje podnik na dobročinné ciele. Prístup k slabším nevyplýva z jeho marketingovej politiky, ale z úprimnej snahy pomôcť.

Prečo vznikla aliancia?

V krajinách, akou je Slovensko, sa riadi tvorba a zmena formálnych pravidiel princípmi parlamentnej demokracie. O právnych predpisoch rozhoduje väčšina v parlamente. Opakujúce sa štvorročné volebné obdobia neraz spôsobujú, že ciele vládnych politikov sa odkláňajú od zámerov ekonomicky aktívnych subjektov, ktoré tvoria bohatstvo krajiny. PAS sa snaží vplývať na rozhodujúce subjekty, aby sa prijímali jednoznačné, použiteľné a stabilné právne prepisy. Chce, aby v krajine efektívne pracovali regulačné inštitúcie, aby vlády postupovali podľa všeobecne platnej vízie presahujúcej jednotlivé volebné obdobia.

Predstavitelia podnikov združených v PAS si uvedomujú, že hospodársky rast a úroveň kvality života v krajine priamo závisí aj od stavu a vývoja neformálnych pravidiel v spoločnosti. Ekonomická teória pozná problémy verejných statkov. Klasickým príkladom môže byť čistota schodiska v panelákovom dome. V záujme každého obyvateľa je, aby bolo schodisko čisté, ale zároveň aj to, aby sa o čistotu staral niekto iný. Racionálne je nechať to na iného, celospoločensky žiaduci je opak. Čisto bude na schodisku vtedy, keď sa niekto pustí do upratovania. V spoločenstvách, kde sa vytvorí kriticky veľká skupina jednotlivcov ochotných niesť zodpovednosť za verejné statky, sa ich kvalita výrazne zvyšuje. PAS ide o to, aby sa hodnoty spoločenskej morálky stali vlastné čo najväčšiemu počtu ekonomicky aktívnych subjektov.

Čo chce urobiť aliancia pre Slovensko?

PAS ako apolitické zoskupenie chce na Slovensku pôsobiť dlhodobo, nezávisle od vnútropolitickej situácie a medzinárodného postavenia Slovenska. Aktivity aliancie sa prispôsobujú potrebám spoločnosti, ale zároveň vždy sledujú naplnenie základného cieľa PAS.

Presadzovanie hlavného cieľa, ktorým je skvalitňovanie podnikateľského prostredia, nie je samoúčelné. PAS zdôrazňuje, že vhodné prostredie na podnikanie je nevyhnutnou podmienkou na rozširovanie ekonomických aktivít a teda na rast prosperity krajiny. Zároveň si uvedomuje, že spolu s pozitívnou zmenou zákonov a iných regulačných opatrení sa musí meniť aj vnútorný prístup podnikateľov.

Presadzovanie kvalitných písaných predpisov i zaužívaných pravidiel v spoločnosti sa nedá od seba oddeliť. Skúsenosti renomovaných slovenských právnikov potvrdzujú, že samy zákony nedokážu zabezpečiť zlepšovanie podnikateľského prostredia. Keď sa nečestný podnikateľ rozhodne podviesť svojho obchodného partnera, väčšinou nájde spôsob, ako to urobiť aj bez porušenia ustanovenia príslušného zákona. Kvalitné zákony sú síce nevyhnutným predpokladom na vytvorenie priaznivej klímy na podnikanie, ale minimálne rovnako dôležitý je prístup účastníkov trhu. V mnohých situáciách je rozhodujúci. Ak si podnikateľ zaumieni, že nebude porušovať či zneužívať zákony, ale bude sa snažiť byť čestný, korektný a otvorený, prináša mu to nielen dobrý vnútorný pocit, ale aj ekonomický efekt. Zámerom PAS je, aby takýchto podnikateľov bolo na Slovensku čo najviac.

Určite nie je náhoda, že najprosperujúcejšie krajiny sveta disponujú najrozvinutejším podnikateľským prostredím. Snaha Podnikateľskej aliancie Slovenska nie je samoúčelná – chce, aby sa v tejto stredoeurópskej krajine žilo lepšie.