Články

Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Za I. polrok sa uskutočnilo 18.890 kontrol za pomoci inšpektorátu práce, ústredia práce, úradu práce, daňového orgánu a Prezídiu policajného zboru a z toho 1.016 bolo nelegálneho charakteru. Stali sa porušiteľmi zákona, pretože si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Na pokutách ( celkovo 754) sa vyzbieralo 129 405,62,- € (3 898 474,- Sk). V porovnaní s I. polrokom roku 2008 došlo k zvýšeniu kontrol aj odhaleniu nelegálnej činnosti a aj vyzbieraniu pokút. Konkrétne išlo o 12.468 vykonaných kontrol, pri ktorých odhalili 971 prípadov porušovania zákonu a z toho bolo uložených 320 pokút vo výške 111 073,49,- € (3 346 200.- Sk). Nárast počtu odhalenia nelegálnej práce oproti I. polroku 2008 sa zvýšil o 4,42 %. Zo samotných čísiel možno konštatovať ,že došlo k zvýšeniu aktivít kontrolných orgánov, čo sa prejavilo aj na množstve údajov.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.