Články

NR SR: Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Július Brocka, Monika Gibalová, Pavol Hrušovský, Mária Sabolová

Nový návrh zákona vznikol s cieľom spružniť Zákonník práce, aby prispieval k zlepšeniu podmienok na podnikanie, na vytváranie nových pracovných miest a aby nedošlo k ohrozovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Navrhované zmeny:

• Možnosť opakovane dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú a neobmedzovať vytváranie pracovných príležitostí v sektoroch, kde je typická sezónna práca.
• Zrušenie povinnosti zamestnávateľa uplatňovať súbeh výpovednej lehoty pri skončení pracovného pomeru a odstupného.
• Zvýšenie rozsah dobrovoľných nadčasových hodín
• Zrušenie § 120 o minimálnych mzdových nárokoch, ktorý zaviedol 6 úrovní minimálnej mzdy
• Rozšírenie maximálneho rozsahu dohôd o vykonaní práce z 350 na 400 h ročne a dohody o pracovnej činnosti z 10 na 20h týždenne.
• Vrátenie kompetencií zamestnaneckým radám, tak aby odborovej organizácii patrilo právo na kolektívne vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, spolurozhodovaciu a kontrolnú činnosť a na informácie, a zamestnaneckej rade patrilo právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a na kontrolnú činnosť.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.