Články

Vláda SR: Správa o čerpaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov a investičnej pomoci

Predkladateľ: Minister hospodárstva

Obsahom správy je prehľad schválených investičných stimulov/investičnej pomoci a jej čerpanie za obdobie od 1. januára 2002 do 31. októbra 2010. Vláda SR schválila 108 žiadostí v celkovej výške 6 111, 62 mil. Eur oprávnených nákladov, s potenciálom vytvorenia 40 611 nových pracovných miest a predpokladom čerpania jednotlivých foriem pomoci v celkovej výške 1 178,79 mil. Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.