Články

Vláda SR: Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)

Predkladateľ: Vedúci Úradu vlády SR, Minister financií , Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

Materiál vychádza zo zhodnotenia stavu eGovernment projektov a reaguje na zistené nedostatky revíziou celkového prístupu k praktickej implementácií projektov. Navrhovaný revidovaný prístup k eGovernmentu kladie primárny dôraz na maximálne zníženie administratívneho bremena pre občanov a podnikateľov. Cieľom je maximálne zjednodušiť administratívne úkony pre ľudí v konkrétnych situáciách (napr. nahlasovanie zmeny trvalého bydliska).

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.