Články

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: Minister financií a guvernér NBS

Správa analyzuje poskytovanie úverov podnikom. V štvrtom  štvrťroku 2010 pokračovali v slovenskom podnikovom sektore viaceré pozitívne trendy. Nárast tržieb zaznamenala väčšina odvetví, aj keď s výnimkou priemyslu a služieb tržby stále zaostávajú za úrovňou z roku 2008. Problematická situácia ostáva v stavebníctve, kde bol skromný nárast tržieb v závere roka sprevádzaný miernym poklesom dôvery v tomto odvetví. Zároveň sa potvrdilo mierne zaostávanie celkovej podnikateľskej dôvery na Slovensku v porovnaní s jeho hlavnými obchodnými partnermi. Dôležitou pozitívnou zmenou  je zníženie miery nevyužitých kapacít, ktorá sa po dvoch rokoch vrátila na úroveň z decembra 2008. Uvedené pozitívne trendy sa prejavili vo vyššom záujme podnikového sektora o financovanie svojich aktivít prostredníctvom bankových úverov.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.