Články

Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Základným cieľom rozpočtovej politiky vlády je výrazne znížiť deficit verejných financií a zastaviť zadlžovanie budúcich generácií. Pre roky 2012 a 2013 zostáva úloha znížiť deficit o 2 percentuálne body – konkrétne v roku 2012 na 3,8 % HDP a následne na 2,9 % HDP v roku 2013. Dosiahnutie takéhoto vývoja zabezpečí ozdravenie verejných financií – podiel verejného dlhu na HDP sa začne v roku 2013 znižovať, Slovensko naplní svoje záväzky vyplývajúce z Paktu stability a rastu a posilní svoju dôveryhodnosť na finančných trhoch.

Východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 vychádzajú z aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja a vývoja daňových a odvodových príjmov do roku 2014. Rozpočet na rok 2012 v porovnaní s tohtoročným rozpočtom výraznejšie ovplyvnia štyri negatívne vplyvy v celkovom objeme 449 mil. eur. Ide o výdavky, ktoré sú predovšetkým výsledkom zlých rozhodnutí v minulosti:

  1. zvýšenie platby za dostupnosť za PPP projekt rýchlostnej komunikácie R1 o 73 mil. eur,
  2. zvýšenie úhrady za výkony vo verejnom záujme v sektore železníc o 166 mil. eur,
  3. nerozpočtovanie príjmov z predaja kjótskych kvót CO2 v objeme 100 mil. eur
  4. zvýšenie nákladov na obsluhu štátneho dlhu o 110 mil. eur.

V návrhu východísk je na roky 2013 a 2014 rozpočtovaná aj rezerva na zníženie odvodov o 1 % a následne 2 % oproti súčasnému stavu v objeme 170 a 360 mil. eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.