Články

Novela zákona o bankách

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Navrhované úpravy sa týkajú problematiky hypotekárnych úverov, ktoré poskytujú hypotekárne banky podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) a taktiež iných úverov založených nehnuteľnosťou poskytovaných bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Navrhovanými úpravami by sa mala zlepšiť vyjednávacia pozícia klientov bánk, ktorí už čerpajú alebo majú v zámere čerpať vyššie uvedené produkty, a to garanciou predčasne splatiť takýto úver bez poplatku, ak k jeho predčasnému splateniu dôjde pri refixácii úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby a taktiež povinným informovaním zo strany bánk o úrokovej sadzbe transparentne pri uzatváraní zmluvy a tiež pred zmenou fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby už poskytnutého úveru. Zároveň by sa navrhovanými úpravami mohlo dosiahnuť zníženie nárokov na verejné financie umožnením „prenosu“ štátneho príspevku priznaného pred 1. júlom 2003 na pôvodný hypotekárny úver, ktorý je garantovaný po celú lehotu splatnosti hypotekárneho úveru, aj na nový hypotekárny úver, poskytnutý hypotekárnou bankou od 1. januára 2012, ktorým sa splatí pôvodný hypotekárny úver, pričom musia byť splnené dve podmienky.

A to že úroková sadzba „nového“ hypotekárneho úveru bude nižšia ako úroková sadzba pôvodného hypotekárneho úveru a doba splatnosti „nového“ hypotekárneho úveru nebude presahovať dobu do splatnosti (zostávajúcu dobu splatnosti pôvodného hypotekárneho úveru) pôvodného hypotekárneho úveru. Dôležité je i ustanovenie, že čerpanie štátneho príspevku je možné len do výšky aktuálnej úrokovej sadzby tohto nového úveru, ak bude táto nižšia ako je priznaná výška štátneho príspevku.

Prijatím týchto ustanovení sa predpokladá pozitívny finančný vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh novely zákona bude mať čiastočne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na druhej strane čiastočne pozitívne sociálne vplyvy.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.