Články

Návrh na uzavretie Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ďalej len „EMS“) patrí do druhej vlny balíka opatrení, cieľom ktorých je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny v ťažkej finančnej situácii a tým udržať finančnú stabilitu eurozóny. EMS nadväzuje na Európsky finančný stabilizačný nástroj (ďalej len „EFSF“), ktorý bol pripravovaný na dobu určitú, t.j. iba do júna 2013 s tým, že od tohto dátumu už nebude poskytovať finančnú pomoc a fungovať bude iba ako administrátor už vyplatenej finančnej pomoci.

Na rozdiel od EFSF sa do EMS bude prispievať priamo a to formou upisovania akcií na základnom imaní spoločnosti, ktoré bude predstavovať 700 mld. eur. Slovenská republika bude musieť svoj podiel vo výške 659,2 mil. eur splatiť v piatich splátkach v priebehu piatich rokov, pričom prvá zo splátok bude splatná v júli 2013. (Celková výška akcií upísaných Slovenskou republikou bude predstavovať sumu 5,768 mld. eur.)

EMS bude založený formou medzivládnej organizácie medzi členskými krajinami eurozóny s tým, že táto možnosť bude explicitne upravená aj v upravenom znení čl. 136 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Zmluva o EMS je prezidentskou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Na jej vykonateľnosť a záväznosť z hľadiska záväzkov zaplatiť upísané akcie bude potrebné vytvoriť nový legislatívny rámec v značne širšom spektre než bol pôvodný zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.