Články

Vláda SR: Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií (IKT) vo verejnom sektore

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Základným cieľom tohto návrhu je lacnejší, transparentnejší a efektívnejší nákup IKT.
Cieľom tohto návrhu, ktorý je založený na úlohách pre verejné inštitúcie vo forme uznesenia vlády, je uviesť zmeny do života, overiť si ich funkčnosť a následne ich aj s prípadnými vylepšeniami zakomponovať do legislatívy verejného obstarávania.
Cieľom tohto návrhu opatrení je preto dosiahnuť, aby sa finančné prostriedky určené na informatizáciu spoločnosti nečerpali „za každú cenu“, ale aby sa namiesto toho realizovali skutočne efektívne investície. Je nevyhnutné, aby sa tieto finančné prostriedky vnímali ako investície do kvalitných služieb, do efektívnejšej štátnej a verejnej správy, do odbremenenia občana od nadbytočných byrokratických úkonov a do transparentnosti.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.