Články

Vláda SR: Návrh registra účtovných závierok

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Materiál sa predkladá na základe úlohy vyplývajúcej z programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého vláda posúdi zavedenie registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky nepredkladali účtovné závierky viacerým štátnym orgánom. Súčasne vytvorením registra sa dosiahne aj  zníženie administratívnej záťaže podnikateľského prostredia, odstránia sa duplicity a zvýši sa dostupnosť údajov z účtovných závierok.

V predloženom materiáli je analýza  prostredia a súčasný stav spracovania účtovných závierok.  Súčasťou materiálu je aj návrh riešenia a postupu pri vytváraní registra.

Zriadenie registra si nevyžiada dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale bude financované z prostriedkov kapitoly Ministerstva financií SR.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.