Články

Vláda SR: Novela zákona o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Účelom novely tohto zákona je predovšetkým odstránenie nejednotnej aplikácie niektorých ustanovení predošlého zákona v praxi, zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov i správcov dane odstránením rôznych oznamovacích a ohlasovacích povinností. Rovnako zjednodušuje a racionalizuje podávanie priznaní k miestnym daniam, návrh na zrušenie povinnosti pre daňovníkov vypočítavať sumu dane v daňovom priznaní a tiež návrh na podávanie tzv. čiastkového priznania k už podanému „riadnemu priznaniu“. Pre prípad, že zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie miestnych daní nastanú aj v priebehu zdaňovacieho obdobia, novela ponecháva vyrubovanie dane každoročne avšak s tým, že správca dane konkrétnemu daňovníkovi vydá len jedno rozhodnutie na daň a to za tie miestne dane, ktorých predmet bude u neho naplnený k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Pri zdaňovaní motorových vozidiel sa v novele zákona zvýrazňuje príslušnosť na zdanenie podľa miesta evidencie vozidla, tak ako je tomu v iných krajinách Európskej únie.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.