Články

Vláda SR: Informácia o Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávaných opatreniach podporujúcich konkurencieschopnosť Slovenska

Predkladateľ: ministerka spravodlivosti

Účelom predkladaného materiálu je poskytnúť prehľad o opatreniach, ktoré plánuje Ministerstvo spravodlivosti s cieľom vybudovať dôveryhodnú a efektívnu justíciu, ktorá by podstatnou mierou napomáhala zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku  a podporovala konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.

Predkladaný materiál nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy a sociálne vplyv spôsobom a v rozsahu, ktorý je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

I. Realizované zmeny zabezpečujúce zlepšenie vymožiteľnosti práva

a) Otvorenosť justície

1. Otvorenie súdnictva a prokuratúry verejnej kontrole
2. Hodnotenie práce sudcov

b) Efektívnosť justície

3. Zavedenie elektronickej verzie Obchodného vestníka
4. Zmeny v konkurze a reštrukturalizácií
5. Občiansky súdny poriadok

II. Realizované zmeny zvyšujúce transparentnosť

1. Povinné zverejňovanie zmlúv
2. Verejné obstarávanie
– Zníženie rozsahu výnimiek zo zákona iba na ekonomicky zdôvodniteľné situácie
– Zvýšenie transparentnosti obstarávacích procesov prostredníctvom max. zverejňovania
– Zavedenie efektívnych nástrojov na dosiahnutie dostatočnej miery konkurencie medzi uchádzačmi
– Znižovanie administratívnej záťaže uchádzačov a obmedzenie možnosti ich vyraďovania zo súťaží z formálnych dôvodov
– Povinné zdôvodňovanie špecifikovaných požiadaviek v zadávacej dokumentácii
– Zvýšenie efektívnosti kontrolných mechanizmov

III. Opatrenie, ktorých realizácia sa predpokladá v rokoch 2011-2014

1. Exekučný poriadok
2. Lepšie využitie elektronického výpisu z obchodného registra
3. Register diskvalifikovaných osôb
4. Štátne akciové spoločnosti

IV. Iné kroky napomáhajúce zlepšeniu hospodárenia s verejnými financiami

1. Uhradenie všetkých dlhov rezortu (vyše 18 mil. eur) a dosiahnutie úspory finančných prostriedkov

V. Projekty reformy justície

1. Projekt Elektronizácie súdnictva
– elektronický súdny spis
– rýchle elektronické doručovanie písomností
– nahrávanie pojednávaní
– prepis hovoreného slova
2. Projekt Elektronickej zbierky zákonov

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.