Články

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzhľadom k tomu, že 8. augusta 2011 neprišlo k dohode o úprave sumy mesačnej mzdy na rok 2012, je ministerstvo povinné predložiť na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, určená postupom podľa §8 ods. 2. Suma minimálnej mzdy má byť najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy 317 eur a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2010, ktorý podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky predstavoval 103,2 %.

Ministerstvo vypracovalo návrh nariadenia vlády, ktorým navrhuje určiť minimálnu mzdu vo výške 327,20 eur mesačne a 1,880 eura za hodinu.

Návrh nariadenia vlády bol predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dňa 29. septembra 2011, ktorá nedospela k dohode v dôsledku nesúhlasu sociálnych partnerov, nakoľko:

  1. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republiková únia zamestnávateľov požadujú nezvyšovať minimálnu mzdu v roku 2012, ale ponechať ju na súčasnej úrovni roku 2011,
  2. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje zvýšenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2012 o 2 %, čo predstavuje 323,40 eur mesačne a
  3. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky odporúča zvýšiť minimálnu mzdu na rok 2012 o 4,1%, čo predstavuje sumu 330 eur mesačne.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.